Dr. Karin Mölling: “Er wordt niet verteld hoeveel griepgevallen er deze winter al zijn geïnfecteerd en hoeveel doden er zijn gevallen”

Ik denk dat er hier eigenlijk maar naar één ding heel selectief wordt gekeken en met een zekere paniek wordt opgevuld. Nu wordt je elke ochtend verteld hoeveel SARS Corona 2 sterfgevallen er zijn. Maar er wordt niet verteld hoeveel griepgevallen er deze winter al zijn geïnfecteerd en hoeveel doden er zijn gevallen.

(…) Het Robert Koch Instituut levert de cijfers. Daar zit je dan als luisteraar of toeschouwer: weer 20 doden, wat vreselijk! Weet je wanneer ik in paniek begin te raken? Als het er 20.000 zijn. Dan komen we dicht in de buurt van wat er twee jaar geleden in volledige stilte heeft plaatsgevonden.

De influenza-epidemie van 2018, met 25.000 doden, heeft de pers nooit verontrust. De klinieken hadden te maken met 60.000 extra patiënten, en ook dat bleek geen probleem voor de klinieken!

Bron: Die Stimme der Vernunft, 20 maart 2020, Engelse vertaling

Ich bin der Ansicht, dass man eigentlich hier selektiv nur eine Sache anschaut und die mit einer gewissen Panik füllt. Sie kriegen jetzt jeden Tag am Morgen mitgeteilt, wie viele SARS-Corona 2-Tote man hat. Sie bekommen aber nicht gesagt, wie viele Influenza schon in diesem Winter infiziert hat und wie viele Todesfälle es dadurch gab.

Die Zahlen liefert das Robert Koch-Institut. Da sitzt man dann als Zuhörer oder Zuschauer: Schon wieder 20 Tote, wie schrecklich! Wissen Sie, wann ich anfange, Panik zu bekommen? Wenn es 20.000 sind. Dann kommen wir in die Nähe von dem, was vor zwei Jahren völlig geräuschlos über die Bühne gegangen ist.

Die Influenza-Epidemie von 2018 mit 25.000 Toten hat die Presse überhaupt nicht aus den Fugen gebracht. 60.000 Patienten hatten die Kliniken zusätzlich zu bewältigen, auch das war kein Problem in den Kliniken gewesen!

Quelle: Die Stimme der Vernunft, 20. März 2020

Professor Dr. Klaus Püschel: “De cijfers rechtvaardigen de angst voor corona niet”

Klaus Püschsel, een forensisch arts uit Hamburg die al vele testpositieve sterfgevallen heeft onderzocht, legt in een nieuw artikel uit:

“De cijfers rechtvaardigen de angst voor corona niet”.

Zijn bevindingen:

“Corona is een relatief onschuldige virusziekte. We hebben te maken met het feit dat Corona een normale infectie is en we moeten ermee leren leven zonder quarantaine”.

De sterfgevallen die hij onderzocht zouden allemaal zo ernstig zijn geweest dat,

“ook al klinkt dat hard, ze allemaal in de loop van dit jaar zouden zijn gestorven”.

Püschel vervolgt:

“De tijd van de virologen is voorbij. We moeten nu aan anderen vragen wat het juiste is om te doen in de corona-crisis, bijvoorbeeld aan de intensive care-artsen.”

Bron: Abendblatt, Fakten zu Covid-19, 18 april. 2020

Professor Dr. Klaus Püschel is forensisch arts en hoofd van de afdeling forensische geneeskunde van Hamburg.

Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschsel, der bereits zahlreiche testpositive Verstorbene untersucht hat, erklärt in einem neuen Beitrag:

„Die Zahlen rechtfertigen die Angst vor Corona nicht“.

Seine Erkenntnisse:

„Corona ist eine vergleichsweise harmlose Viruserkrankung. Wir müssen uns damit beschäftigten, dass Corona eine normale Infektion ist, und wir müssen lernen, damit zu leben, und zwar ohne Quarantäne.“

Die von ihm untersuchten Todes­opfer hätten alle so schwere Vorerkrankungen gehabt, dass sie,

„auch wenn das hart klingt, alle im Verlauf dieses Jahres gestorben wären“.

Püschel weiter:

„Die Zeit der Virologen ist vorbei. Wir sollten jetzt andere fragen, was in der Coronakrise das Richtige ist, etwa die Intensivmediziner.“

Quelle: Abendblatt, Fakten zu Covid-19, 18. April. 2020

Professor Dr. Klaus Püschel: Dit virus beïnvloedt ons leven op een totaal overdreven manier; dit staat in geen verhouding tot het gevaar van het virus

“Dit virus beïnvloedt ons leven op een totaal overdreven manier. Dit staat in geen verhouding tot het gevaar van het virus. En de astronomische economische schade die nu optreedt is niet evenredig met het gevaar dat het virus met zich meebrengt. Ik ben ervan overtuigd dat de Corona-mortaliteit niet eens zal pieken bij het jaarlijkse sterftecijfer.”

In Hamburg is bijvoorbeeld “geen enkele persoon die niet eerder ziek was” aan het virus gestorven: “

Al degenen die we tot nu toe hebben onderzocht hadden kanker, chronische longziekte, waren zware rokers of zwaarlijvig, leden aan diabetes of hadden een hart- en vaatziekte. (…) Covid-19 is slechts in uitzonderlijke gevallen een dodelijke ziekte, maar in de meeste gevallen is het een overwegend onschadelijke virale infectie.”

Bron: Der Streit ums richtige Mass, Fakten zu Covid-19, 7 april 2020

Professor Dr. Klaus Püschel is forensisch arts en hoofd van de afdeling forensische geneeskunde van Hamburg.

„Die­ses Vi­rus be­ein­flusst in ei­ner völ­lig über­zo­ge­nen Wei­se un­ser Le­ben. Das steht in kei­nem Ver­hält­nis zu der Ge­fahr, die vom Vi­rus aus­geht. Und der as­tro­no­mi­sche wirt­schaft­li­che Scha­den, der jetzt ent­steht, ist der Ge­fahr, die von dem Vi­rus aus­geht, nicht an­ge­mes­sen. Ich bin über­zeugt, dass sich die Co­ro­na-Sterb­lich­keit nicht mal als Peak in der Jah­res­s­terb­lich­keit be­merk­bar ma­chen wird.“

So sei bis­her in Ham­burg „kein ein­zi­ger nicht vor­er­krank­ter Mensch“ an dem Vi­rus ver­stor­ben:

„Al­le, die wir bis­her un­ter­sucht ha­ben, hat­ten Krebs, ei­ne chro­ni­sche Lun­gen­er­kran­kung, wa­ren star­ke Rau­cher oder schwer fett­lei­big, lit­ten an Dia­be­tes oder hat­ten ei­ne Her­z-K­reis­lauf-Er­kran­kung. () Co­vid-19 ist nur im Aus­nah­me­fall ei­ne töd­li­che Krank­heit, in den meis­ten Fäl­len je­doch ei­ne über­wie­gend harm­los ver­lau­fen­de Vi­rus­in­fek­ti­on.“

Quelle: Der Streit ums richtige Mass, Fakten zu Covid-19, 7. April 2020