Competente evaluaties op basis van wetenschap en bewijs

Onze doelen zijn:

– Kritische observatie van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, vrijheid en democratie om deze waarden zo goed mogelijk te kunnen beschermen.
– Het verkrijgen van competente evaluaties op basis van wetenschap en bewijs.
– Het informeren van een zo breed mogelijk deel van de bevolking, onafhankelijk van de publieke media.
– Het opzetten van een zo groot mogelijk netwerk van gelijkgestemden in heel Duitsland.

Bron: Website MWGFD, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., geraadpleegd op 29 mei 2020, er is ook een Engelstalige versie, English version en een Franse.

Speculaties over een dreigende “tweede piek” van infecties zijn zonder enige wetenschappelijke basis

Volgens de bevindingen van wetenschappelijke studies tot nu toe is COVID-19 vergelijkbaar met een door influenzavirussen veroorzaakte virale griep wat betreft de gevaarlijkheid ervan, die tot uiting komt in het “sterftecijfer”.

Terwijl ongeveer 90% van de geïnfecteerden geen of slechts lichte symptomen vertonen, is er een kleine groep ouderen met één of vaak meerdere ernstige eerdere ziekten die een bijzonder groot risico lopen. Het spreekt voor zich dat deze kwetsbare groep mensen, die over het algemeen ook voor andere ziekteverwekkers een hoger infectierisico heeft, met aandacht moet worden behandeld en bijzondere bescherming, zoals isolatie op vrijwillige basis, moet worden geboden.

De grote meerderheid van de gerapporteerde “coronadoden” behoorde tot deze bijzonder bedreigde groep mensen. De door de officiële autoriteiten gepubliceerde cijfers zijn echter op zich misleidend, omdat het dringend noodzakelijke onderscheid tussen “dood met” en “dood door” het virus nooit is gezocht en bijna nooit is gemaakt. Integendeel: wanneer het virus wordt gedetecteerd, beveelt het RKI dat het als belangrijkste doodsoorzaak wordt genoemd, ongeacht welke eerdere ziekten (bv. terminale tumorziekte, ernstige hart- en longziekte, beroerte) aanwezig waren of zelfs of het om een geval van zelfmoord ging. Deze instructie is fundamenteel in strijd met de medische richtlijnen.

Desalniettemin suggereren de aantallen nieuwe infecties en vermeende sterfgevallen dat de COVID-19-infectiegolf in Duitsland en Europa afneemt en binnenkort voorbij zal zijn³. Speculaties over een dreigende “tweede piek” van infecties zijn zonder enige wetenschappelijke basis. Er is geen enkele rationele reden om niet zo snel mogelijk een einde te maken aan de maatregelen van de zogenaamde “lockdown”, die al tot de ernstigste economische gevolgen en sociale veranderingen hebben geleid en ook een negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van talloze mensen.

De opschorting van belangrijke artikelen van de grondwet onder het mom van “bestrijding van epidemieën” zou niet nodig zijn geweest, omdat de goed geoutilleerde “Wet op de infectiebescherming” van de Bondsrepubliek Duitsland hiervoor ook zou hebben volstaan. De grondwet moet dus zo snel mogelijk weer volledig worden ingevoerd en er moet weer een echte democratie worden ingevoerd, zoals die in de grondwet is verankerd!

De nu nog ingevoerde algemene verplichting om op openbare plaatsen mondkapjes te dragen is vanuit medisch oogpunt absoluut niet te rechtvaardigen. Zelfs de WHO wijst erop dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het dragen van mondbeschermers in het openbaar door personen zonder acuut luchtwegsyndroom rechtvaardigt⁴. Het dragen van een masker brengt ook de gezondheid en het leven van mensen met ernstige longziekten (kanker, COPD, astma), hartziekten, hypertensie, evenals geestelijk onstabiele personen en kinderen in gevaar. Het verplicht dragen van een masker is dus wettelijk gezien een vorm van dwang (§240 van het Duitse wetboek van strafrecht).

Ook het verlangen naar de “verlossing” door een vaccin en zelfs de dreiging van een “vaccinatieplicht” of zelfs ” gedwongen vaccinatie”, die vaak wordt gesuggereerd in de publieke media en door de overheid, is helemaal niet wetenschappelijk gefundeerd⁵. Coronavirussen zijn aan voortdurende verandering onderhevig, zodat een vaccin voortdurend zou moeten worden aangepast. Het daadwerkelijke gevaar van het virus rechtvaardigt geenszins een dergelijke kostbare ontwikkeling van een vaccin, waarvan de kosten uiteindelijk door de bevolking moeten worden gedragen.

Bron: Position Paper der MWGFD zu COVID-19, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., geraadpleegd op 29 mei 2020, er is ook een Engelstalige versie, English version

Volgens de resultaten van alle tot nu toe gepubliceerde studies moet “COVID-19” worden geclassificeerd als even “gevaarlijk” als een normale griep met influenzavirussen

Volgens de resultaten van alle tot nu toe gepubliceerde studies moet “COVID-19” worden geclassificeerd als even “gevaarlijk” als een normale griep met influenzavirussen .

De zogenaamde “lockdown” met al zijn ernstige gevolgen voor de economie, het sociale leven en ook de gezondheid van de mensen en de gelijktijdige opschorting van belangrijke artikelen in de grondwet, met de bedreiging van de rechtsstaat en de democratie, zou daarom helemaal niet nodig zijn geweest!

De belangrijkste risicogroep die bij alle epidemieën moet worden genoemd, namelijk ouderen en tegelijkertijd ernstig zieken (hart- en vaatziekten, longziekten, vergevorderde kanker)2 , had kunnen worden beschermd door gemeenschappelijke individuele maatregelen, zoals vrijwillige isolatie.

Epidemieën of pandemieën die worden veroorzaakt door zich snel verspreidende virussen hebben meestal maar één ziektepiek. Volgens de unanieme mening van vooraanstaande deskundigen is deze piek voor COVID-19 3 al lang geleden bereikt: de epidemie is aan het afnemen en zal over een paar weken zonder speciale maatregelen eindigen. Benadrukt moet worden dat de lockdown in Duitsland werd opgelegd op een tijdstip (eind maart) waarop de piek van de epidemie (begin/half maart) al was gepasseerd – te laat om enige invloed te hebben op de afnemende besmettingsgolf.

Vaccinaties zijn in het geval van COVID-19 om twee redenen niet geïndiceerd. Ten eerste is het virus “niet gevaarlijk genoeg” om de dure productie van een vaccin te rechtvaardigen, die op haar beurt niet zonder bijwerkingen zal zijn. Ten tweede zijn coronavirussen aan voortdurende verandering onderhevig. Vaccinatie tegen COVID-19 leidt niet automatisch tot bescherming tegen de volgende coronavirusvariant, die op elk moment kan en zal ontstaan.

De overwegingen van Corona “verplichte vaccinatie” of “inentingsplicht” zijn alarmerend amateuristisch en wetenschappelijk volledig ongegrond 4 . Zij moeten resoluut worden afgewezen.

Het voorgeschreven dragen van mond- en gezichtsbescherming op openbare plaatsen is om medische en wetenschappelijke redenen niet zinvol en ook niet noodzakelijk. Zelfs de WHO verwerpt deze maatregel 5 . Het dragen van een gezichtsmasker is hier alleen zinvol als een persoon lijdt aan ademhalingsvirussen om zijn medemens te beschermen.

Om de genoemde redenen moet de onmiddellijke opheffing van de lockdown en de bijbehorende maatregelen worden geëist.

Bron: Infomaterial, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., geraadpleegd op 29 mei 2020

Prof. Sucharit Bhakdi: het is belangrijk om onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg

Hoe zit het met Italië? In een paar dagen stierven er 6000 mensen aan Corona. Staat ons niet hetzelfde te wachten, als we niets doen?

Mijn antwoord:
Het is bekend dat het virus zich zeer snel verspreidt, misschien wel omdat het relatief zo ongevaarlijk is, en gezonde personen er niet ernstig ziek van worden. Dus je wordt geïnfecteerd, en dan infecteer je anderen. Maar dat merk je niet.

Des te belangrijker is het dat men een onderscheidt maakt in oorzaak en gevolg. Je kunt niet zeggen: Als het virus er is, dan is het virus ook de schuldige. Maar dat is wat er helaas in Italië, hier, en in Spanje is gebeurt. Wereldwijd. En dat voedt natuurlijk deze situatie die zo hopeloos is…

Enkele dagen geleden hebben we hier de eerste Corona-dode in Sleeswijk-Holstein geregistreerd. Het was een 78-jarige patiënt in de laatste fase van terminale slokdarmkanker en hij stierf in de palliatieve afdeling van een ziekenhuis. Hij werd enkele dagen voor zijn dood getest op Corona, en na zijn dood werd een positieve diagnose gemeld. Hij kwam onmiddellijk op de Duitse lijst van Corona-doden te staan, als nummer 52.

Wat er in Italië gebeurt weet ik niet. Want om echt een onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg, heeft men gegevens nodig. Gegevens over het ziekteverloop, en over de achtergrond van het sterfgeval.
Die hebben we niet.

Maar om te zeggen, dat als het virus er is, dat dan ook de oorzaak van de dood is.

En dan zeggen, dat als dat zo is, dat er dan bijzondere maatregelen nodig zijn,
om het gevaar op sterfte tegen te gaan. Dat is wat in Italië tot film-achtige scenes heeft geleid.

Als we zo verdergaan dan zullen wij in ons leven geen ziekenhuis meer mogen bezoeken, om afscheid van elkaar te nemen wanneer die tijd komt.
Wilt u dat werkelijk?

Ik denk dat de tijd is gekomen dat we eens goed nadenken over wat we moeten doen.

We moeten eisen dat deze vragen open, kritisch, en feitelijk besproken worden.

Ik wens u alle goeds.

Bron: bewerkte Nederlandse vertaling van het transcript van deze video van 22 maart 2020