Studie: Gevaccineerden kunnen door ADE zieker worden dan wanneer zij niet waren gevaccineerd

Geïnformeerde toestemming voor proefpersonen met vaccins over het risico dat COVID-19-vaccins de klinische ziekte verergeren

Resultaten van de studie: COVID-19 vaccins die zijn ontworpen om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen de ontvangers van het vaccin overgevoeliger maken voor ernstiger ziekte dan wanneer zij niet waren gevaccineerd. Vaccins voor SARS, MERS en RSV zijn nooit goedgekeurd, en de gegevens die bij de ontwikkeling en het testen van deze vaccins zijn gegenereerd wijzen op een ernstig mechanistisch probleem: dat vaccins die empirisch zijn ontworpen volgens de traditionele aanpak (bestaande uit de ongemodificeerde of minimaal gemodificeerde coronavirus virale spike om neutraliserende antilichamen op te wekken), of ze nu bestaan uit proteïne, virale vector, DNA of RNA en ongeacht de toedieningsmethode, de COVID-19 ziekte kunnen verergeren via antilichaam-afhankelijke versterking (ADE). Dit risico is voldoende verdoezeld in de protocollen van klinische proeven en de toestemmingsformulieren voor lopende COVID-19 vaccinproeven dat het onwaarschijnlijk is dat de patiënten dit risico voldoende begrijpen, waardoor het onmogelijk is dat de proefpersonen in deze proeven werkelijk geïnformeerde toestemming geven.

Conclusies uit de studie en klinische implicaties: Het specifieke en significante COVID-19 risico van ADE had op een prominente en onafhankelijke wijze bekend gemaakt moeten worden aan de proefpersonen die op dit moment in de vaccinproeven zitten, alsmede aan de proefpersonen die voor de proeven worden gerekruteerd en aan de toekomstige patiënten na goedkeuring van het vaccin, om te voldoen aan de medisch-ethische norm van het begrip van de patiënt voor geïnformeerde toestemming.

Bron: Geïnformeerde toestemming voor proefpersonen met vaccins over het risico dat COVID-19-vaccins de klinische ziekte verergeren, International Journal of Clinical Practice, 28 oktober 2020

Dit citaat is onderdeel van het artikel Organisatie die WHO adviseert: “Genoeg bewijsmateriaal om COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor menselijk gebruik”

Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease

Results of the study: COVID-19 vaccines designed to elicit neutralising antibodies may sensitise vaccine recipients to more severe disease than if they were not vaccinated. Vaccines for SARS, MERS and RSV have never been approved, and the data generated in the development and testing of these vaccines suggest a serious mechanistic concern: that vaccines designed empirically using the traditional approach (consisting of the unmodified or minimally modified coronavirus viral spike to elicit neutralising antibodies), be they composed of protein, viral vector, DNA or RNA and irrespective of delivery method, may worsen COVID-19 disease via antibody-dependent enhancement (ADE). This risk is sufficiently obscured in clinical trial protocols and consent forms for ongoing COVID-19 vaccine trials that adequate patient comprehension of this risk is unlikely to occur, obviating truly informed consent by subjects in these trials.

Conclusions drawn from the study and clinical implications: The specific and significant COVID-19 risk of ADE should have been and should be prominently and independently disclosed to research subjects currently in vaccine trials, as well as those being recruited for the trials and future patients after vaccine approval, in order to meet the medical ethics standard of patient comprehension for informed consent.

Source: Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID‐19 vaccines worsening clinical disease, International Journal of Clinical Practice, October 28, 2020

Peter McCullough over COVID vaccins: “Het werkingsmechanisme is niet veilig”

“We hebben grote problemen, zoals kinderen en jonge volwassenen die myocarditis ontwikkelen, ontsteking van het hart. Ik heb gisteren nog zo’n patiënt gezien, “* zegt McCullough. “Dit zijn bewezen gevallen. Dit is geen fabeltje. Dit is echt.

Dus u vraagt zich misschien af, hoe kan dit in hemelsnaam gebeuren? Wel, het eerste element van dit alles is dat de vaccins zoals ze vandaag bestaan, hetzij boodschapper-RNA, hetzij adenoviraal DNA, het werkingsmechanisme niet veilig is. Het werkingsmechanisme levert een biologisch gevaar op.

Deze vaccins laten het lichaam het spike-eiwit van het virus maken. Het spike eiwit zelf is ziekteverwekkend. Het is wat het virus gevaarlijk maakt. Het was het onderwerp van gain-of-function onderzoek. Dus, het heeft een gevaarlijk werkingsmechanisme. Waarom? Omdat het spike eiwit op een ongecontroleerde manier wordt geproduceerd. Het is niet zoals een tetanus injectie waar er maar een bepaalde hoeveelheid proteïne wordt geïnjecteerd.

Dit is een ongecontroleerde hoeveelheid spike-eiwit. Waarschijnlijk is elke persoon anders, dus kan er een [lagere] productie van zijn. Ze hebben heel weinig symptomen na het vaccin, ze zijn in orde.*

Hopelijk is dat de meerderheid van de individuen, maar er zijn ongelukkige individuen die een enorme hoeveelheid spike-eiwit moeten hebben, en dat spike-eiwit verwoest het lichaam overal waar het spike-eiwit plaatselijk wordt aangemaakt, en we weten dat het boodschapper-RNA en het adenovirale DNA wordt verspreid in alle organen.*

Dus als boodschapper-RNA in de hersenen toeneemt en we beginnen spike-eiwit in de hersenen te produceren, veroorzaken we lokaal hersenletsel. Er zijn nu goed beschreven neurologische schadegevallen met het vaccin. Veel van deze. In het hart veroorzaakt het myocarditis en hartschade. In de lever, veroorzaakt het leverschade, in de longen, longschade, in de nieren, nierschade.*

En heel belangrijk, het spike eiwit beschadigt endotheelcellen en veroorzaakt bloedstolling. Dus bloedstolling, de gevreesde complicatie van de infectie zelf, wordt nu veroorzaakt door het vaccin. Alles wat we over het vaccin te weten zijn gekomen sinds het is vrijgegeven is niet goed.”

Bron: What You Need to Know About Early At-Home COVID Treatment, 12 juli 2021

Dit citaat hoort bij onderstaand artikel:

Meer van Peter McCullough:


“We have red hot problems, like children and young adults developing myocarditis, inflammation of the heart. I just saw such a patient yesterday,” McCullough says. “These are proven cases. This is not make believe. This is for real.

So, you may ask the question, how in the world could this happen? Well, the first element of this happening is the vaccines as they exist today, either messenger RNA, or adenoviral DNA, the mechanism of action is not safe. The mechanism of action poses a biologic danger.

These vaccines all trick the body into making the spike protein of the virus. The spike protein itself is pathogenic. It’s actually what makes the virus dangerous. It was the object of gain-of-function research. So, it has a dangerous mechanism of action. Why? Because the spike protein is produced in an uncontrolled fashion. It’s not like a tetanus shot where there’s only a certain amount of protein that’s injected.

This is an uncontrolled quantity of spike protein. Probably each person is different, so may have [lower] production of it. They have very little symptoms after the vaccine, they’re fine.

Hopefully that’s the majority of individuals, but there are unfortunate individuals that must have massive amount of spike protein, and that spike protein ravages the body wherever the spike protein is locally made, and we do know the messenger RNA and the adenoviral DNA gets distributed in all the organs.

So if messenger RNA is up in the brain and we start producing spike protein in the brain, we cause local brain injury. There are now well-described neurologic injury cases with the vaccine. Many of them. In the heart, it causes myocarditis and cardiac injury. In the liver, it causes liver injury, in the lung, lung injury, in the kidney, kidney injury.

And very importantly, the spike protein damages endothelial cells and causes blood clotting. So, blood clotting, the dreaded complication of the infection itself, is now caused by the vaccine. Everything we’ve found out about the vaccine since its release has been bad.”

Source: What You Need to Know About Early At-Home COVID Treatment, July 12, 2021

Onderzoeker over resultaten Japans onderzoek: “We hebben een grote fout gemaakt”

Eind mei 2021 immunoloog Byram Bridle, een vaccinonderzoeker die vorig jaar een overheidssubsidie van $ 230.000 kreeg voor onderzoek naar de ontwikkeling van COVID-vaccins, onder andere op basis van nieuw vrijgegeven Japanse data, dat het vaccin niet in de geïnjecteerde arm blijft. Uit deze zogenaamde bio-distributiestudie blijkt volgens de wetenschapper dat de nanodeeltjes van het vaccin in het hele lichaam terechtkomen. Deze verspreiding door het hele lichaam is volgens onderzoeker Byram Bridle een probleem vanwege het spike-eiwit waar het vaccin voor codeert.

Video met audio

Video met de audio van het interview met Byram Bridle.
Citaten

“We weten al heel lang dat het spike eiwit een ziekteverwekkend eiwit is. Het is een toxine. Het kan schade aanrichten in ons lichaam als het in omloop komt.”

Vertrouwelijke, via WOB-verzoek verkregen Japanse onderzoeksdata over de verspreiding (distributie) van zogenaamde mRNA LNP’s in de organen.
Eierstokken

Het hoopt zich op zodra het in het bloed komt…in een aantal weefsels zoals de milt, het beenmerg, de lever, de bijnieren.. Wat mij vooral zorgen baart is dat het zich in hoge concentraties ophoopt in de eierstokken.”

Stolling

“Nu hebben we duidelijk bewijs dat de vaccins die de cellen in onze deltaspieren dit eiwit laten maken, het vaccin zelf plus het eiwit komen in de bloedsomloop terecht. Wanneer het spike-eiwit in de bloedsomloop komt, kan het zich binden aan de receptoren op onze bloedplaatjes en de cellen die onze bloedvaten bekleden. Wanneer dat gebeurt, kan het twee dingen doen: het kan de bloedplaatjes doen samenklonteren en dat kan leiden tot stolling. Dat is precies waarom we stollingsstoornissen zien in verband met deze vaccins. Het kan ook leiden tot bloedingen. En natuurlijk, als het hart erbij betrokken is, is het een belangrijk onderdeel van het cardiovasculaire systeem. Het is waarom we hartproblemen zien.”

Hersenen

“Het eiwit kan ook de bloed-hersenbarrière passeren en neurologische schade veroorzaken. Daarom wordt het ook, in de fatale gevallen van bloedstolsels, vaak gezien in de hersenen.”

“We hebben een grote fout gemaakt.”

Bron: Interview Alex Pierson, 28 mei 2021

Organisatie die WHO adviseert: “Genoeg bewijsmateriaal om COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor menselijk gebruik”

Een groeiend aantal vooraanstaande wetenschappers en dokters van over de hele wereld waarschuwen sinds februari van 2020 voor de gevaren van COVID vaccins. Sinds het inenten is begonnen, zien zij hun vermoedens bevestigd in bevindingen van steeds meer onderzoekers en in de gerapporteerde bijwerkingen die optreden na vaccinatie. De E-BMC, een organisatie die de WHO adviseert, stelt dat

Lees verder Organisatie die WHO adviseert: “Genoeg bewijsmateriaal om COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor menselijk gebruik”

Peter McCullough: “85 procent van de doden was te voorkomen met vroegbehandeling”

“Waarom richten we ons niet meer op de zieke patiënt, maar op de gezonde mensen? Alle berichten over beheersing van besmetting en vaccins gaan over gezonde mensen. Waarom kunnen we ons niet richten op de zieke, COVID patiënt?” Dit zegt Peter McCullough in een vraaggesprek met John Leake.

Lees verder Peter McCullough: “85 procent van de doden was te voorkomen met vroegbehandeling”