Kary Mullis, Nobelprijswinnaar en uitvinder PCR: PCR vertelt je niet dat je ziek bent

“Ik denk niet dat je PCR kunt misbruiken. [Het is] de resultaten; de interpretatie ervan. Als ze dit virus al in je kunnen vinden – en met PCR, als je het goed doet, kun je bijna alles in iedereen vinden.”

[…]

“PCR is gewoon een proces dat je in staat stelt om ergens heel veel van te maken. Het vertelt je niet dat je ziek bent, of dat datgene waar je in verzeild bent geraakt je kwaad zou gaan doen of iets dergelijks.

Bron: Video-opname van 12 juli 1997, Bitchute, citaten vanaf 48:54 minuten of zie fragment hieronder.
Lees verder Kary Mullis, Nobelprijswinnaar en uitvinder PCR: PCR vertelt je niet dat je ziek bent

Pierre Capel: „Als men zegt dat er zoveel besmettingen zijn als positieve testen is dat een aperte leugen”

Pierre Capel is emeritus hoogleraar klinische immunologie:

De PCR-test is volgens de hoogleraar een kwetsbare test. „Deze toont geen levend virus. Als men zegt dat er zoveel besmettingen zijn als positieve testen is dat een aperte leugen.”

De hoogleraar legt uit dat er een verschil is tussen een golf op papier en in de praktijk. „Op dit moment heeft een mens wel duizend virussen in het lijf en dat is erg nuttig. Eentje daarvan is onder andere het herpesvirus. Als je de bevolking daarop zou testen heeft 80 procent dat virus in het lijf. De kans dat je het virus hebt is vrij groot, dat je ziek bent is echter vrij klein.”

Volgens Capel is COVID-19 over, „maar de waanzin niet”. Hij zet vraagtekens bij het vaccin. „Een vaccin ontwikkelen duurt vijf tot tien jaar, dat is heel moeilijk. Tegen HIV hebben we ook nog geen vaccin ontwikkeld. Daarnaast muteert corona snel. Dat betekent dat het eiwit in een vaccin in Zuid Amerika niet werkt in Alaska.”

Bron: Hoogleraar die brandbrief tegen coronaregels ondertekende: ‘Het middel erger dan de kwaal’, Metro, 23 september 2020

De gemiddelde leeftijd bij corona is 83,6 jaar

Pierre Capel is emeritus hoogleraar klinische immunologie:

„Een half jaar terug dachten we even dat de wereld verging, maar het coronavirus is sinds begin juni zo goed als weg.” De hoogleraar somt een aantal cijfers op. „Het sterftecijfer piekt in het voorjaar en neemt nu af naar 0. Wat weinig vermeld wordt is wie er sterft. De gemiddelde leeftijd bij corona is 83,6 jaar.”

Bron: Hoogleraar die brandbrief tegen coronaregels ondertekende: ‘Het middel erger dan de kwaal’, Metro, 23 september 2020

“Het totale verlies aan leven door alle maatschappelijke reacties op deze ziekte zal waarschijnlijk meer dan 90 keer zo groot zijn als door de lockdowns wordt voorkomen”

“In het geval van pandemieën en vele andere gebieden van overheidsbeleid zijn afwegingen met betrekking tot leven en dood onvermijdelijk en het niet erkennen van deze afwegingen kan enorme schade veroorzaken. Dit is het geval met Covid-19, waar een breed scala aan wetenschappelijke feiten op overweldigende wijze aantoont dat angst door reacties op de ziekte minstens zeven keer meer levensjaren zal vernietigen dan mogelijk kan worden gered door lockdowns. Bovendien zal het totale verlies aan leven door alle maatschappelijke reacties op deze ziekte waarschijnlijk meer dan 90 keer zo groot zijn als door de lockdowns wordt voorkomen.”

“Zelfs het cijfer van 90 keer is waarschijnlijk een aanzienlijke onderschatting van het totale leven dat door reacties op Covid-19 wordt vernietigd.”

Bron: Anxiety From Reactions to Covid-19 Will Destroy At Least Seven Times More Years of Life Than Can Be Saved by Lockdowns, Just Facts, 4 mei 2020

“In situations like pandemics and many other realms of public policy, life-and-death tradeoffs are inevitable, and failing to recognize this can cause tremendous harm. This is the case with Covid-19, where a broad array of scientific facts overwhelmingly shows that anxiety from reactions to the disease will destroy at least seven times more years of life than can possibly be saved by lockdowns. Moreover, the total loss of life from all societal responses to this disease is likely to be more than 90 times greater than prevented by the lockdowns.”

“Even the figure of 90 times is likely a substantial underestimate of the total life destroyed by reactions to Covid-19.”

Source: Anxiety From Reactions to Covid-19 Will Destroy At Least Seven Times More Years of Life Than Can Be Saved by Lockdowns, Just Facts, May 4, 2020

DEFINITIE VOOR STERFGEVALLEN ALS GEVOLG VAN COVID-19

“2 DEFINITIE VOOR STERFGEVALLEN ALS GEVOLG VAN COVID-19
Een overlijden als gevolg van COVID-19 wordt voor toezichtsdoeleinden gedefinieerd als een overlijden als gevolg van een klinisch vergelijkbare ziekte, in een waarschijnlijk of bevestigd COVID-19 geval, tenzij er een duidelijke alternatieve doodsoorzaak is die niet in verband kan worden gebracht met de COVID-ziekte (bv. trauma). Er mag geen periode van volledig herstel van COVID-19 zijn tussen ziekte en overlijden.”

“Een sterfgeval als gevolg van COVID-19 kan niet worden toegeschreven aan een andere ziekte (bv. kanker) en moet worden geteld onafhankelijk van reeds bestaande aandoeningen waarvan wordt vermoed dat ze een ernstig verloop van COVID-19 veroorzaken.”

“COVID-19 moet worden vermeld op de medische verklaring van de doodsoorzaak voor ALLE overledenen waarbij de ziekte, of verondersteld wordt de dood te hebben veroorzaakt, of te hebben bijgedragen aan de dood.”

Bron: INTERNATIONAL GUIDELINES FOR CERTIFICATION AND CLASSIFICATION (CODING) OF COVID-19AS CAUSE OF DEATH, 20 april 2020, geraadpleegd op 8 juni 2020

“2 DEFINITION FOR DEATHS DUE TO COVID-19
A death due to COVID-19 is defined for surveillance purposes as a death resulting from a clinically compatible illness, in a probable or confirmed COVID-19 case, unless there is a clear alternative cause of death that cannot be related to COVID disease (e.g. trauma). There should be no period of complete recovery from COVID-19 between illness and death.”

“A death due to COVID-19 may not be attributed to another disease (e.g. cancer) and should be counted independently of preexisting conditions that are suspected of triggering a severe course of COVID-19.”

“COVID-19 should be recorded on the medical certificate of cause of death for ALL decedents where the disease caused, or is assumed to have caused, or contributed to death.”

Source: INTERNATIONAL GUIDELINES FOR CERTIFICATION AND CLASSIFICATION (CODING) OF COVID-19AS CAUSE OF DEATH, April 20, 2020, accessed on June 8, 2020

“Als iemand sterft met COVID-19, tellen we dat als een COVID-19 sterfgeval”

“Als iemand sterft met COVID-19, tellen we dat als een COVID-19 sterfgeval.”

Bron: If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death, Twitter, 7 april 2020

“If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death.”.

Source: If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death, Twitter, April 7, 2020

John Ioannidis: “Het is van belang dat we niet wegkijken van de daadwerkelijke schade van de meest drastische van onze maatregelen, die ook de minderbedeelden onevenredig zwaar treffen”

“Tegelijkertijd is het van belang dat we niet wegkijken van de daadwerkelijke schade van de meest drastische van onze maatregelen, die ook de minderbedeelden onevenredig zwaar treffen. We weten dat langdurige opsluiting van de hele bevolking de behandeling van kanker heeft vertraagd en dat mensen met een ernstige ziekte als een hartaanval niet naar het ziekenhuis durven te gaan. Het leidt tot het verlof en het ontslag van personeel in ziekenhuizen, het is verwoestend voor de geestelijke gezondheid, het veroorzaakt een toename van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het heeft alleen al in de Verenigde Staten ten minste 36,5 miljoen nieuwe mensen op de lijst van werklozen gezet. Veel van deze mensen zullen hun ziektekostenverzekering verliezen, waardoor ze nog meer risico lopen op een afnemende gezondheid en economische problemen. Langdurige werkloosheid zal naar schatting alleen al in de Verenigde Staten in het komende decennium leiden tot 75.000 extra sterfgevallen door wanhoop. Op mondiaal niveau heeft de ontwrichting het aantal mensen dat het risico loopt om te verhongeren tot meer dan een miljard doen toenemen, de opschorting van massale vaccinatiecampagnes vormt een bedreiging voor de heropleving van besmettelijke ziekten die kinderen doden, modellering suggereert een toename van 1,4 miljoen sterfgevallen door tuberculose tegen 2025, en er wordt een verdubbeling van het aantal sterfgevallen door malaria in 2020 verwacht in vergelijking met 2018. Ik hoop dat deze modelleringsvoorspellingen net zo fout blijken te zijn als verschillende COVID-19 modelleringsvoorspellingen, maar dat is misschien niet het geval. Al deze effecten zijn ook van belang. Beleidsmakers moeten rekening houden met de nadelen van restrictief beleid, niet alleen met de voordelen ervan.”

Bron: The Totality of the Evidence, Boston Review, 26 mei 2020

“At the same time, we should not look away from the real harms of the most drastic of our interventions, which also disproportionately affect the disadvantaged. We know that prolonged lockdown of the entire population has delayed cancer treatments and has made people with serious disease like heart attacks avoid going to the hospital. It is leading hospital systems to furlough and lay off personnel, it is devastating mental health, it is increasing domestic violence and child abuse, and it has added at least 36.5 million new people to the ranks of the unemployed in the United States alone. Many of these people will lose health insurance, putting them at further risk of declining health and economic distress. Prolonged unemployment is estimated to lead to an extra 75,000 deaths of despair in the United States alone over the coming decade. At a global level, disruption has increased the number of people at risk of starvation to more than a billion, suspension of mass vaccination campaigns is posing a threat of resurgence of infectious diseases that kill children, modeling suggests an excess of 1.4 million deaths from tuberculosis by 2025, and a doubling of the death toll from malaria in 2020 is expected compared with 2018. I hope these modeling predictions turn out to be as wrong as several COVID-19 modeling predictions have, but they may not. All of these impacts matter, too. Policymakers must consider the harms of restrictive policies, not just their benefits.”

Source: The Totality of the Evidence, Boston Review, May, 26, 2020

De sterftecijfers van de Oxford Universiteit

Rekening houdend met de historische ervaring, de trends in de gegevens, het toegenomen aantal infecties in de grootste populatie en de potentiële impact van een verkeerde classificatie van sterfgevallen geeft een veronderstelde schatting voor de COVID-19 IFR ergens tussen 0,1% en 0,41%.

Bron: Global Covid-19 Case Fatality Rates, 17 maart 2020, bijgewerkt op 3 juni 2020, geraadpleegd op 4 juni 2020

Taking account of historical experience, trends in the data, increased number of infections in the population at largest, and potential impact of misclassification of deaths gives a presumed estimate for the COVID-19 IFR somewhere between 0.1% and 0.41%.

Source: Global Covid-19 Case Fatality Rates, March 17, 2020, updated on June 3, 2020,accessed on June 4, 2020