De berichtgeving in de media houdt op geen enkele manier rekening met de criteria die wij eisen voor evidence-based risicocommunicatie

Waar is het bewijs?

Veel vragen blijven open. Aan de ene kant worden we geconfronteerd met de kale cijfers van een exponentieel groeiend aantal zieken en doden wereldwijd, die de media ons elke dag op een beangstigende manier voorschotelen. Aan de andere kant houdt de berichtgeving in de media op geen enkele manier rekening met de criteria die wij eisen voor evidence-based risicocommunicatie.

Op dit moment worden er in de media ruwe cijfers gecommuniceerd, zo zijn er bijvoorbeeld “X” geïnfecteerde personen en “Y” sterfgevallen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen diagnoses en infecties. De gerapporteerde gevallen zijn diagnoses. Het totale aantal besmette personen is echter niet bekend.

Bron: COVID-19: Wo ist die Evidenz?, 15 april 2020

Wo ist die Evidenz?

Viele Fragen bleiben offen. Wir sind einerseits mit den nackten Zahlen einer exponentiell steigenden Anzahl von Erkrankten und Toten weltweit konfrontiert, die uns die Medien tagtäglich in beängstigender Form vor Augen halten. Die mediale Berichterstattung berücksichtigt jedoch in keiner Weise die von uns geforderten Kriterien einer evidenzbasierten Risikokommunikation.

In den Medien werden aktuell die Rohdaten kommuniziert, etwa bisher gibt es “X“ Infizierte und „Y“ Todesfälle. Dabei wird nicht zwischen Diagnosen und Infektionen differenziert. Es handelt sich bei den gemeldeten Fällen jeweils um Diagnosen. Die Gesamtzahl der Infizierten ist jedoch nicht bekannt.

Quelle: COVID-19: Wo ist die Evidenz?, 15. April 2020

Prof. Detlev Krüger: de maatregelen kunnen leiden tot een enorme collaterale schade, vooral bij de ouderen, de groep die eigenlijk beschermd zou moeten worden

“Er wordt gezegd dat men corona en griepgolven niet moet vergelijken. In veel opzichten kunnen we ze echter zeker vergelijken, zowel wat betreft de manier waarop de virussen worden overgedragen als wat betreft de risicogroepen, waarbij zwangere vrouwen en kinderen aan de lijst worden toegevoegd in het geval van de griep. En het is een feit dat we elk jaar gemiddeld meer sterfgevallen als gevolg van de griep hebben dan het nieuwe coronavirus, althans tot nu toe in Duitsland.”

“Er is geen enkele juridische of morele rechtvaardiging voor het bewust beknotten van de rechten van ouderen. Ik denk dat we ook hier de mogelijke schade van de infectie moeten afwegen tegen de mogelijke schade van de maatregelen die nu worden genomen: In ziekenhuizen worden belangrijke operaties, kankerbehandelingen en vele andere medische ingrepen uitgesteld. Oude mensen gaan nu niet meer naar de dokter omdat alles in het ziekenhuis is ingesteld op corona of omdat ze bang zijn om geïnfecteerd te raken. Het is ook een probleem als de ouderen door het isolement eenzaam en depressief worden en zelfmoordneigingen krijgen. En zelfs het feit dat de vele geriatrische verpleegkundigen uit Oost-Europa nu niet in het land mogen komen is een probleem. Dit alles kan leiden tot enorme collaterale schade, vooral voor deze groep, die eigenlijk beschermd zou moeten worden.”

“Als de grootouders mentaal fit zijn, zouden ze de situatie voor zichzelf moeten kunnen afwegen en niet op deze manier beperkt moeten worden.

Er wordt gezegd dat grootouders meestal geen gevaar zijn voor jou of je kinderen, maar omgekeerd zijn jij en je kinderen een gevaar voor oma en opa. Maar als de grootouders bereid zijn de normale regels van de hygiëne te volgen en dit restrisico te dragen, zie ik niet in waarom je de grootouders voor hun veronderstelde bescherming van de familie zou moeten buitensluiten.”

Bron: Drosten-Vorgänger Krüger: „Corona nicht gefährlicher als Grippe“ – Exklusiv, 25 april 2020

Prof. Gérard Krause: Mogelijk meer ziekten en sterfgevallen door maatregelen dan door het coronavirus

“We moeten deze ernstige sociale maatregelen zo kort en zo beperkt mogelijk houden, omdat ze mogelijk meer ziekten en sterfgevallen zouden kunnen veroorzaken dan het coronavirus zelf.

Hoewel mijn aandacht uitgaat naar infectieziekten, denk ik dat het absoluut noodzakelijk is om rekening te houden met de gevolgen voor andere gebieden van de gezondheid en de samenleving. We moeten ons als maatschappij niet alleen richten op de slachtoffers van het coronavirus.

We weten dat bijvoorbeeld werkloosheid leidt tot ziekte en zelfs tot meer sterfte. Het kan mensen ook tot zelfmoord aanzetten. De beperking van de bewegingsvrijheid zal waarschijnlijk nog meer negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Het is niet zo eenvoudig om dergelijke gevolgen direct te berekenen, maar ze treden toch op en kunnen mogelijk ernstiger zijn dan de gevolgen van de infecties zelf.”

Bron: Kontaktsperre und Co gefährlicher als Corona?, 29 maart 2020

“Diese schwerwiegenden gesamtgesellschaftlichen Maßnahmen müssen wir so kurz und so niedrig intensiv wie möglich halten, denn sie könnten möglicherweise mehr Krankheits- und Todesfälle erzeugen als das Coronavirus selbst.

Obwohl mein Schwerpunkt Infektionskrankheiten sind, bin ich der Auffassung, dass wir die Auswirkungen auf andere Bereiche der Gesundheit und der Gesellschaft unbedingt beachten müssen. Wir dürfen uns als Gesellschaft nicht allein auf die Opfer durch das Coronavirus fokussieren.

Wir wissen, dass zum Beispiel Arbeitslosigkeit Krankheit und sogar erhöhte Sterblichkeit erzeugt. Sie kann Menschen auch in den Suizid treiben. Einschränkung der Bewegungsfreiheit hat vermutlich auch weitere negative Auswirkung auf die Gesundheit der Bevölkerung.

Solche Folgen kann man nicht so einfach direkt ausrechnen, aber sie finden trotzdem statt und sie können möglicherweise schwerwiegender sein als die Folgen der Infektionen selbst.”

Quelle: Kontaktsperre und Co gefährlicher als Corona?, 29. März 2020

Prof. John Oxford: “We zuchten onder een media-epidemie!”

Persoonlijk zou ik zeggen dat het beste advies is om minder tijd te besteden aan het kijken naar tv-nieuws, omdat dat sensationeel is en niet erg goed. Persoonlijk beschouw ik deze Covid-uitbraak als een slechte wintergriepepidemie. In dit geval hebben we het afgelopen jaar 8000 sterfgevallen gehad in de ‘risicogroepen’, namelijk meer dan 65 procent van de mensen met hartziekten en dergelijke. Ik denk niet dat de huidige Covid dit aantal zal overschrijden. We zuchten onder een media-epidemie!

Bron: A view from the hVivo / Open Orphan #ORPH Laboratory – Professor John Oxford, 31 maart 2020

Personally, I would say the best advice is to spend less time watching TV news which is sensational and not very good. Personally, I view this Covid outbreak as akin to a bad winter influenza epidemic. In this case we have had 8000 deaths this last year in the ‘at risk’ groups viz over 65% people with heart disease etc. I do not feel this current Covid will exceed this number. We are suffering from a media epidemic!

Source: A view from the hVivo / Open Orphan #ORPH Laboratory – Professor John Oxford, 31 March 2020

Duits Netwerk voor Evidence-based Geneeskunde: Waar is het bewijs?

“In de meeste gevallen heeft COVID-19 de vorm van een milde verkoudheid of is het zelfs symptoomvrij. Daarom is het hoogst onwaarschijnlijk dat alle gevallen van infectie worden geregistreerd, in tegenstelling tot sterfgevallen die bijna volledig worden geregistreerd. Dit leidt tot een overschatting van de Case Fatality Rate.”

“De Case Fatality Rate wordt ook overschat wanneer een overledene besmet blijkt te zijn met SARS-CoV-2, maar deze infectie niet de doodsoorzaak was.”

“Veel vragen blijven open. Enerzijds worden we geconfronteerd met de kale cijfers van een exponentieel groeiend aantal zieken en doden wereldwijd, die de media ons elke dag op een beangstigende manier voorschotelen. Aan de andere kant houdt de berichtgeving in de media op geen enkele manier rekening met de criteria die wij eisen voor evidence-based risicocommunicatie.”

“Het noemen van ruwe gegevens zonder verwijzing naar andere doodsoorzaken leidt tot een overschatting van het risico. In Duitsland sterven elke dag ongeveer 2500 mensen. De gegevens over de sterfgevallen van Covid-19 moeten daarom de dagelijkse of wekelijkse sterfgevallen rapporteren, met een indicatie van het totale aantal sterfgevallen in Duitsland. Een verwijzing naar sterfgevallen als gevolg van andere acute luchtweginfecties of andere doodsoorzaken zou ook op zijn plaats zijn.”

Bron: COVID-19: Wo ist die Evidenz?, 15 april 2020

Dr. Michael Levitt: “Voor mij staat het vast dat, wanneer we hierop terugkijken, de schade die door de lockdown is aangericht de redding van levens met een enorme factor zal overstijgen”

In februari van dit jaar heeft hij correct gemodelleerd dat er een einde zou komen aan de uitbraak in China, waarbij hij ongeveer 80.000 gevallen en 3250 sterfgevallen voorspelde. In een interview van 2 mei 2020 zegt hij:

“Ik denk dat het beleid van groepsimmuniteit het juiste beleid is. Ik denk dat Groot-Brittannië precies op het juiste spoor zat voordat ze de verkeerde aantallen kregen. En ze maakten een grote fout.

Ik zie de opvallende winnaars als Duitsland en Zweden. Ze hebben niet te veel lockdown toegepast en ze hebben genoeg mensen ziek laten worden om wat groepsimmuniteit te krijgen. Ik zie de opvallende verliezers als landen als Oostenrijk, Australië en Israël die een zeer strenge lockdown hadden, maar niet veel gevallen hadden. Ze hebben hun economie beschadigd, enorme sociale schade aangericht, het onderwijsjaar van hun kinderen beschadigd, maar geen enkele groepsimmuniteit gekregen.”

“Voor mij staat het vast dat, wanneer we hierop terugkijken, de schade die door de lockdown is aangericht de redding van levens met een enorme factor zal overstijgen.”

Bron: Nobel prize-winning scientist: the Covid-19 epidemic was never exponential, 2 mei 2020, geraadpleegd op 4 mei 2020

I think the policy of herd immunity is the right policy. I think Britain was on exactly the right track before they were fed wrong numbers. And they made a huge mistake. I see the standout winners as Germany and Sweden. They didn’t practise too much lockdown and they got enough people sick to get some herd immunity. I see the standout losers as countries like Austria, Australia and Israel that had very strict lockdown but didn’t have many cases. They have damaged their economies, caused massive social damage, damaged the educational year of their children, but not obtained any herd immunity.

“There is no doubt in my mind, that when we come to look back on this, the damage done by lockdown will exceed any saving of lives by a huge factor.

Source: Nobel prize-winning scientist: the Covid-19 epidemic was never exponential, May 2 2020, accessed on May 4 2020

Dr. Karin Mölling: “Er wordt niet verteld hoeveel griepgevallen er deze winter al zijn geïnfecteerd en hoeveel doden er zijn gevallen”

Ik denk dat er hier eigenlijk maar naar één ding heel selectief wordt gekeken en met een zekere paniek wordt opgevuld. Nu wordt je elke ochtend verteld hoeveel SARS Corona 2 sterfgevallen er zijn. Maar er wordt niet verteld hoeveel griepgevallen er deze winter al zijn geïnfecteerd en hoeveel doden er zijn gevallen.

(…) Het Robert Koch Instituut levert de cijfers. Daar zit je dan als luisteraar of toeschouwer: weer 20 doden, wat vreselijk! Weet je wanneer ik in paniek begin te raken? Als het er 20.000 zijn. Dan komen we dicht in de buurt van wat er twee jaar geleden in volledige stilte heeft plaatsgevonden.

De influenza-epidemie van 2018, met 25.000 doden, heeft de pers nooit verontrust. De klinieken hadden te maken met 60.000 extra patiënten, en ook dat bleek geen probleem voor de klinieken!

Bron: Die Stimme der Vernunft, 20 maart 2020, Engelse vertaling

Ich bin der Ansicht, dass man eigentlich hier selektiv nur eine Sache anschaut und die mit einer gewissen Panik füllt. Sie kriegen jetzt jeden Tag am Morgen mitgeteilt, wie viele SARS-Corona 2-Tote man hat. Sie bekommen aber nicht gesagt, wie viele Influenza schon in diesem Winter infiziert hat und wie viele Todesfälle es dadurch gab.

Die Zahlen liefert das Robert Koch-Institut. Da sitzt man dann als Zuhörer oder Zuschauer: Schon wieder 20 Tote, wie schrecklich! Wissen Sie, wann ich anfange, Panik zu bekommen? Wenn es 20.000 sind. Dann kommen wir in die Nähe von dem, was vor zwei Jahren völlig geräuschlos über die Bühne gegangen ist.

Die Influenza-Epidemie von 2018 mit 25.000 Toten hat die Presse überhaupt nicht aus den Fugen gebracht. 60.000 Patienten hatten die Kliniken zusätzlich zu bewältigen, auch das war kein Problem in den Kliniken gewesen!

Quelle: Die Stimme der Vernunft, 20. März 2020

Professor Dr. Klaus Püschel: “De cijfers rechtvaardigen de angst voor corona niet”

Klaus Püschsel, een forensisch arts uit Hamburg die al vele testpositieve sterfgevallen heeft onderzocht, legt in een nieuw artikel uit:

“De cijfers rechtvaardigen de angst voor corona niet”.

Zijn bevindingen:

“Corona is een relatief onschuldige virusziekte. We hebben te maken met het feit dat Corona een normale infectie is en we moeten ermee leren leven zonder quarantaine”.

De sterfgevallen die hij onderzocht zouden allemaal zo ernstig zijn geweest dat,

“ook al klinkt dat hard, ze allemaal in de loop van dit jaar zouden zijn gestorven”.

Püschel vervolgt:

“De tijd van de virologen is voorbij. We moeten nu aan anderen vragen wat het juiste is om te doen in de corona-crisis, bijvoorbeeld aan de intensive care-artsen.”

Bron: Abendblatt, Fakten zu Covid-19, 18 april. 2020

Professor Dr. Klaus Püschel is forensisch arts en hoofd van de afdeling forensische geneeskunde van Hamburg.

Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschsel, der bereits zahlreiche testpositive Verstorbene untersucht hat, erklärt in einem neuen Beitrag:

„Die Zahlen rechtfertigen die Angst vor Corona nicht“.

Seine Erkenntnisse:

„Corona ist eine vergleichsweise harmlose Viruserkrankung. Wir müssen uns damit beschäftigten, dass Corona eine normale Infektion ist, und wir müssen lernen, damit zu leben, und zwar ohne Quarantäne.“

Die von ihm untersuchten Todes­opfer hätten alle so schwere Vorerkrankungen gehabt, dass sie,

„auch wenn das hart klingt, alle im Verlauf dieses Jahres gestorben wären“.

Püschel weiter:

„Die Zeit der Virologen ist vorbei. Wir sollten jetzt andere fragen, was in der Coronakrise das Richtige ist, etwa die Intensivmediziner.“

Quelle: Abendblatt, Fakten zu Covid-19, 18. April. 2020

Professor Dr. Klaus Püschel: Dit virus beïnvloedt ons leven op een totaal overdreven manier; dit staat in geen verhouding tot het gevaar van het virus

“Dit virus beïnvloedt ons leven op een totaal overdreven manier. Dit staat in geen verhouding tot het gevaar van het virus. En de astronomische economische schade die nu optreedt is niet evenredig met het gevaar dat het virus met zich meebrengt. Ik ben ervan overtuigd dat de Corona-mortaliteit niet eens zal pieken bij het jaarlijkse sterftecijfer.”

In Hamburg is bijvoorbeeld “geen enkele persoon die niet eerder ziek was” aan het virus gestorven: “

Al degenen die we tot nu toe hebben onderzocht hadden kanker, chronische longziekte, waren zware rokers of zwaarlijvig, leden aan diabetes of hadden een hart- en vaatziekte. (…) Covid-19 is slechts in uitzonderlijke gevallen een dodelijke ziekte, maar in de meeste gevallen is het een overwegend onschadelijke virale infectie.”

Bron: Der Streit ums richtige Mass, Fakten zu Covid-19, 7 april 2020

Professor Dr. Klaus Püschel is forensisch arts en hoofd van de afdeling forensische geneeskunde van Hamburg.

„Die­ses Vi­rus be­ein­flusst in ei­ner völ­lig über­zo­ge­nen Wei­se un­ser Le­ben. Das steht in kei­nem Ver­hält­nis zu der Ge­fahr, die vom Vi­rus aus­geht. Und der as­tro­no­mi­sche wirt­schaft­li­che Scha­den, der jetzt ent­steht, ist der Ge­fahr, die von dem Vi­rus aus­geht, nicht an­ge­mes­sen. Ich bin über­zeugt, dass sich die Co­ro­na-Sterb­lich­keit nicht mal als Peak in der Jah­res­s­terb­lich­keit be­merk­bar ma­chen wird.“

So sei bis­her in Ham­burg „kein ein­zi­ger nicht vor­er­krank­ter Mensch“ an dem Vi­rus ver­stor­ben:

„Al­le, die wir bis­her un­ter­sucht ha­ben, hat­ten Krebs, ei­ne chro­ni­sche Lun­gen­er­kran­kung, wa­ren star­ke Rau­cher oder schwer fett­lei­big, lit­ten an Dia­be­tes oder hat­ten ei­ne Her­z-K­reis­lauf-Er­kran­kung. () Co­vid-19 ist nur im Aus­nah­me­fall ei­ne töd­li­che Krank­heit, in den meis­ten Fäl­len je­doch ei­ne über­wie­gend harm­los ver­lau­fen­de Vi­rus­in­fek­ti­on.“

Quelle: Der Streit ums richtige Mass, Fakten zu Covid-19, 7. April 2020