Open brief aan de Belgische regering en expertengroepen van meer dan 1.200 artsen, specialisten, gezondheidswetenschappers, onderzoekers en zorgverleners

In een open brief aan de Belgische regering en expertengroepen stellen meer dan 1.200 artsen, specialisten, gezondheidswetenschappers, onderzoekers en zorgverleners ondersteund door meer dan 12.000 burgers dat de huidige maatregelen “disproportioneel” zijn en bepleiten zij een “omgekeerde lockdown”.

Met een “omgekeerde lockdown” bedoelen de briefschrijvers “proportioneel deze groepen […[ beschermen die hier baat bij hebben”. Verder schrijven ze:

Het Sars-Cov-2 indijken lijkt op het eerste zicht een aanvaardbare strategie echter zal dit het probleem nooit oplossen, tenzij we aanvaarden om de rest van onze dagen door te brengen in een angstmaatschappij waarin persoonlijke vrijheden worden beperkt zonder veel wetenschappelijke onderbouw.

Voor de seizoensgriep die jaarlijks wereldwijd tussen de 320.000 en 650.000 doden veroorzaakt (in een pandemisch jaar tot een miljoen) hebben we nooit maatregelen genomen, de ouderen afgeschermd of thuiswerk gepromoot (2). Er werd zelden een narratief aan gekoppeld.

[…]

Nu er in verhouding nauwelijks overlijdens en ziekenhuisopnames te melden zijn wordt de communicatie gevoerd rond het stijgend aantal besmettingen. Besmettingen die op zich niets zeggen. Uit een overzichtsstudie blijkt duidelijk dat ‘positieve tests’ kunnen voorkomen bij eerder doorgemaakte ziektes of bij patiënten die niet-infectieus zijn (5E). Test patiënten op streptokokken, stafylokokken, verkoudheids(corona) virussen en velen zullen positief testen. We lijken te vergeten dat we in symbiose leven met pathogenen.

De schrijvers zijn overtuigd dat testen “weinig zin” heeft:

Bij RT-PCR testen zouden tussen 2,3 en 6,9% van de testen vals-positief zijn (4B,5B). Een zeer recente overzichtsstudie (03/09) meldt dat er sprake is van overraportering doordat ‘oude’ infecties van niet-besmettelijke personen ‘positieve’ stalen kunnen opleveren (5C). Volgens de CDC in de Verenigde Staten zou het terugbrengen van 40 naar 30 test-cycli zorgen voor een daling van 70% aan ‘positieve gevallen’ doordat de test nu reageert op genetisch materiaal en oude infecties (5D). Onderzoekers vonden verder bij T-cel-reactietests in een populatie niet-besmette personen tot 60% Sars-Cov-2 reactiviteit met CD4+T-cellen wat suggereert dat er sprake is van kruisreacties met andere verkoudheids-(corona) virussen (5). De helft van deze testen zouden dus mogelijk ‘vals positief’ zijn. We zijn ons bewust dat er eveneens ‘vals negatieve’ casussen voorkomen. (6).

Bij aanvang van de symptomen ziet men bij RT-PCR testen tot 38% ‘vals negatieve’, dit daalt tot 20% en vanaf dag 9 stijgen deze terug naar 66% op 21 dagen na de besmetting (6). Het massaal testen heeft dus weinig tot geen zin, zeker niet als deze gebruikt worden om projecties te maken zoals nu dagelijks gebeurt en waarop de maatregelen steeds worden gebaseerd.

Bron: Omgekeerde lockdown, 15 september 2020


Initiatiefnemers van brandbrief ondertekend door meer dan 2.500 artsen of medisch professionals schrijven brief aan Tweede Kamer


De initiatiefnemers van de brandbrief die ondertekend is door meer dan 2.500 artsen of medisch professionals hebben op 11 augustus 2020 een brief geschreven aan de leden van de Tweede Kamer.

In de brief stellen ze o.a. de volgende vragen:

– Waarom propageert de minister van VWS sinds maart dat ‘de enige weg om uit de maatregelen te komen, een vaccin is’? Terwijl het hoogst onzeker is of het vaccin sterfte zal voorkomen. Daarnaast zijn er goede medicamenteuze behandelingen in opkomst voor alle fases van de ziekte. Naast de vraag waarom voor dit vaccin andere groepen zouden gelden dan voor het (op vrijwillige basis te nemen) griep- en pneumococcenvaccin? 98% van de mensen die besmet raakt, wordt niet (heel) ziek van covid-19. Slechts 2 % van deze groep behoeft ziekenhuis opname. Zweden laat zien, in lijn met internationale studies, dat waarschijnlijk maar 10% van de bevolking het virus zal krijgen en er iets van merken. Deze groep is duidelijk: 70+ of met een chronische aandoening. Wat is dan de rationale voor het opleggen van maatregelen aan de gehele bevolking?

Wat test de rt-PCR test eigenlijk? Een actieve besmetting of de aanwezigheid van stukjes viraal RNA? Wat is de Nederlandse definitie van een ‘bevestigd geval’? En waarom?

– Waarom veranderen de definities steeds? In eerste instantie werden maatregelen genomen op het stijgend aantal ziekenhuis opnames, dat is begrijpelijk vanuit het doel om zorg toegankelijk te houden. De laatste persconferentie van 6 augustus spreekt over een stijging van het aantal besmettingen, dit is onjuist. Het percentage besmette personen is al weken stabiel. Alleen de hoeveelheid geteste personen neemt toe. Waar wordt de dreiging met noodzaak tot uitbreiding van maatregelen dan op gebaseerd?

– De persconferentie van 6 augustus benadrukt het onverantwoorde gedrag van jongeren. Zij maken het echter in 98% van de gevallen asymptomatisch door. Jongeren leggen geen overmatig beslag op ziekenhuisbedden. Infectie bij hen dient dan ook niet voorkomen te worden. Langdurige klachten en de kans op een ernstig beloop dienen wel voorkomen te worden, waarom is hier niet vanaf het eerste moment onderzoek naar gedaan in de huisartsenpraktijken?


– De meerderheid van degenen die overlijden aan Covid-19 is 82 jaar en ouder. Voor het merendeel van hen is dat een welkom einde. Heeft iemand hen gevraagd of ze wel beschermd willen worden? Of ze 4 maanden geïsoleerd, afgesloten leven, aan het einde van hun leven, verkiezen boven het lopen van het risico op een griepvirus?

Bron: Brief aan de kamerleden, Open debat, 11 augustus 2020, geraadpleegd op 15 september 2020

Klik hieronder voor een afdrukversie (PDF-bestand) van deze brief zonder bronnen:

Gesprek over de brandbrief

Café Weltschmerz maakte een uitzending met o.a. de briefschrijvers.

628 Nederlandse artsen ondertekenen brandbrief: “De maatregelen beschermen en schaden de gezondheid van mensen tegelijkertijd, voordelen en bijwerkingen van de maatregelen dienen dus zorgvuldig afgewogen en gecommuniceerd te worden”

“Wij, een grote groep artsen, menen dat de verregaande beleidsvorming op de coronamaatregelen meer schade aanricht dan goed doet. Wij roepen alle politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren over het beschikbare bewijs. Wij vragen politici openbaarheid van besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen bij het uitrollen van beleid.

Gezondheid is een diffuus begrip dat de afgelopen jaren in opdracht van de Gezondheidsraad en ZonMw opnieuw werd omschreven als een alternatief voor de statische definitie van gezondheid uit 1948 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het resulteerde in “Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”.3 Deze omschrijving gaat niet uit van de afwezigheid van ziekte, maar van veerkracht, functioneren en eigen regie. Later uitgewerkt tot het begrip Positieve Gezondheid met zes dimensies, dat een rode draad vormt in de onlangs verschenen Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), voor alle gemeentes in Nederland.4 Ook maakt het deel uit van het nieuwe Raamplan Artsenopleiding 2020.5 Internationaal wordt het nieuwe gezondheidsbegrip zeer veel geciteerd. Daarnaast onderschrijft ook de WHO de noodzaak van het meewegen van de rechten van de mens als het gaat om maatregelen genomen in het kader van de volksgezondheid. a

De huidige wereldwijde maatregelen, genomen ter bestrijding van SARS-CoV-2 schenden in hoge mate deze visie op gezondheid en de rechten van de mens. VWS gaat regelrecht in tegen de, in haar eigen nota vastgelegde, visie op gezondheidsbeleid en het potentieel ervan. De maatregelen betreffen onder meer verplichte sociale distantie, (semi-)verplichte isolatie, hygiënemaatregelen en verplichte persoonlijke beschermingsmaatregelen.6,7

Ten tijde van de piek en onzekerheid van de pandemie was dit wellicht nog verdedigbaar, maar voor het bij wet vastleggen van noodmaatregelen in naam van hun gezondheid bevorderende effect, is onvoldoende wetenschappelijke basis en zijn de aanwijzingen voor collaterale maatschappelijke schade groot.

Schade op het gebied van het psychosociale domein8,9,10, economische schade11 en schade aan de non-covid gezondheidszorg en totale zorgkosten, is ongeëvenaard en vele malen groter dan de winst van de gewonnen levensjaren van coronapatienten.12 De kans dat kwetsbare groepen dubbel geraakt gaan worden is groot.13,14 De maatregelen zouden ergens tussen de 13.000 en 21.000 gezonde levensjaren bij coronapatiënten hebben opgeleverd, naast 10.000 tot 15.000 levensjaren die zij hebben gekost. Hoeveel gezonde levensjaren verloren zijn gegaan is nog moeilijk te schatten maar zouden het aantal gewonnen levensjaren ruim overstijgen.15,16 Door de blijvende maatregelen is de komende tijd de ziekenhuiscapaciteit dermate beperkt dat van inhalen van niet-geleverde zorg geen sprake zal zijn. 1,2 miljoen verwijzingen via zorgdomein zijn uitgesteld, hiervan wacht nog altijd 40% op een afspraak.17 Naast het verlies aan gezonde levensjaren is dit ook financieel een grote strop. Dat dit niet sneller ingevuld kan worden, wordt voor een groot deel veroorzaakt door de huidige 1,5 meter afstandseis, die tot grote logistieke uitdagingen in ziekenhuizen leidt en daarnaast goede poliklinische zorg in het gedrang brengt.”


“Wij verbazen ons over de overweging om, op basis van de huidige wetenschappelijke onderbouwing, ertoe over te gaan om de maatregelen een wettelijk karakter te geven, met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. De overheid beroept zich hierbij op ‘het belang van de volksgezondheid’. De verantwoording vanuit de overheid dat dit gebeurt in het licht van volksgezondheid is schokkend te noemen, als de collaterale schade wordt meegewogen. Ook zou dit in schril contrast staan met de tot op heden afwezige of weinig harde regels die de overheid voert waar het leefstijl betreft. Te denk valt aan een zout- en suikertax, verbod op (e-)sigaretten en het financieel aantrekkelijk en ruim toegankelijk maken van gezonde voeding en beweging. Wij kunnen als beroepsgroep helderheid in het debat creëren door ons meer uit te spreken over de proportionaliteit (middel staat in verhouding tot de kwaal) en subsidiariteit (effect wordt met de minst ingrijpende maatregel bereikt) van de maatregelen. Om zo bij te dragen aan optimalisering van beleid.
Zolang het niet duidelijk is dat er binnen onze beroepsgroep ook twijfel bestaat over de uitvoering van de huidige maatregelen, kan dit een vertekend beeld aan de maatschappij geven, waarbij kritische discussie gemeden dan wel afgezwakt wordt. Dit kan de volksgezondheid verder schaden.”


“Als arts legden wij allemaal onze eed dan wel gelofte af welke in 2003 werd aangepast naar de huidige tijd en onder meer stelt ‘..Ik zal gezondheid bevorderen.’.. ‘Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.’21 In dit licht is het huidige shamen, blamen en censureren van artsen die een tegengeluid op overheidsbeleid en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu laten horen, die alternatieven naast een vaccinroute belichten (medicatie, leefstijl) of kritische vragen stellen over de gang van zaken, uitermate zorgelijk. Evenals het plaatsvinden van het adviseren achter gesloten deuren. Wij snappen dit niet, maar zouden het graag begrijpen. Daarnaast benadrukt het de dubbele kant van de huidige situatie, want als we wérkelijk als doel zouden hebben om zoveel mogelijk mensen te ‘redden’ van dit nieuwe coronavirus dan zouden we, redelijkerwijs, álle mogelijkheden en ideeën moeten aangrijpen om dit te bewerkstelligen.”


Wij verzoeken om vanuit een multidisciplinaire expert team, met de opgedane kennis beleid te vormen met als doel het bevorderen van optimale gezondheid en medemenselijkheid. 

Bron: Verkorte Brandbrief Corona Maatregelen, juni 2020 geraadpleegd op 5 juli 2020

Gesprek over de brandbrief

Café Weltschmerz maakte een uitzending met o.a. de briefschrijvers.

De berichtgeving in de media houdt op geen enkele manier rekening met de criteria die wij eisen voor evidence-based risicocommunicatie

Waar is het bewijs?

Veel vragen blijven open. Aan de ene kant worden we geconfronteerd met de kale cijfers van een exponentieel groeiend aantal zieken en doden wereldwijd, die de media ons elke dag op een beangstigende manier voorschotelen. Aan de andere kant houdt de berichtgeving in de media op geen enkele manier rekening met de criteria die wij eisen voor evidence-based risicocommunicatie.

Op dit moment worden er in de media ruwe cijfers gecommuniceerd, zo zijn er bijvoorbeeld “X” geïnfecteerde personen en “Y” sterfgevallen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen diagnoses en infecties. De gerapporteerde gevallen zijn diagnoses. Het totale aantal besmette personen is echter niet bekend.

Bron: COVID-19: Wo ist die Evidenz?, 15 april 2020

Wo ist die Evidenz?

Viele Fragen bleiben offen. Wir sind einerseits mit den nackten Zahlen einer exponentiell steigenden Anzahl von Erkrankten und Toten weltweit konfrontiert, die uns die Medien tagtäglich in beängstigender Form vor Augen halten. Die mediale Berichterstattung berücksichtigt jedoch in keiner Weise die von uns geforderten Kriterien einer evidenzbasierten Risikokommunikation.

In den Medien werden aktuell die Rohdaten kommuniziert, etwa bisher gibt es “X“ Infizierte und „Y“ Todesfälle. Dabei wird nicht zwischen Diagnosen und Infektionen differenziert. Es handelt sich bei den gemeldeten Fällen jeweils um Diagnosen. Die Gesamtzahl der Infizierten ist jedoch nicht bekannt.

Quelle: COVID-19: Wo ist die Evidenz?, 15. April 2020

Prof. Detlev Krüger: de maatregelen kunnen leiden tot een enorme collaterale schade, vooral bij de ouderen, de groep die eigenlijk beschermd zou moeten worden

“Er wordt gezegd dat men corona en griepgolven niet moet vergelijken. In veel opzichten kunnen we ze echter zeker vergelijken, zowel wat betreft de manier waarop de virussen worden overgedragen als wat betreft de risicogroepen, waarbij zwangere vrouwen en kinderen aan de lijst worden toegevoegd in het geval van de griep. En het is een feit dat we elk jaar gemiddeld meer sterfgevallen als gevolg van de griep hebben dan het nieuwe coronavirus, althans tot nu toe in Duitsland.”

“Er is geen enkele juridische of morele rechtvaardiging voor het bewust beknotten van de rechten van ouderen. Ik denk dat we ook hier de mogelijke schade van de infectie moeten afwegen tegen de mogelijke schade van de maatregelen die nu worden genomen: In ziekenhuizen worden belangrijke operaties, kankerbehandelingen en vele andere medische ingrepen uitgesteld. Oude mensen gaan nu niet meer naar de dokter omdat alles in het ziekenhuis is ingesteld op corona of omdat ze bang zijn om geïnfecteerd te raken. Het is ook een probleem als de ouderen door het isolement eenzaam en depressief worden en zelfmoordneigingen krijgen. En zelfs het feit dat de vele geriatrische verpleegkundigen uit Oost-Europa nu niet in het land mogen komen is een probleem. Dit alles kan leiden tot enorme collaterale schade, vooral voor deze groep, die eigenlijk beschermd zou moeten worden.”

“Als de grootouders mentaal fit zijn, zouden ze de situatie voor zichzelf moeten kunnen afwegen en niet op deze manier beperkt moeten worden.

Er wordt gezegd dat grootouders meestal geen gevaar zijn voor jou of je kinderen, maar omgekeerd zijn jij en je kinderen een gevaar voor oma en opa. Maar als de grootouders bereid zijn de normale regels van de hygiëne te volgen en dit restrisico te dragen, zie ik niet in waarom je de grootouders voor hun veronderstelde bescherming van de familie zou moeten buitensluiten.”

Bron: Drosten-Vorgänger Krüger: „Corona nicht gefährlicher als Grippe“ – Exklusiv, 25 april 2020

Prof. Gérard Krause: Mogelijk meer ziekten en sterfgevallen door maatregelen dan door het coronavirus

“We moeten deze ernstige sociale maatregelen zo kort en zo beperkt mogelijk houden, omdat ze mogelijk meer ziekten en sterfgevallen zouden kunnen veroorzaken dan het coronavirus zelf.

Hoewel mijn aandacht uitgaat naar infectieziekten, denk ik dat het absoluut noodzakelijk is om rekening te houden met de gevolgen voor andere gebieden van de gezondheid en de samenleving. We moeten ons als maatschappij niet alleen richten op de slachtoffers van het coronavirus.

We weten dat bijvoorbeeld werkloosheid leidt tot ziekte en zelfs tot meer sterfte. Het kan mensen ook tot zelfmoord aanzetten. De beperking van de bewegingsvrijheid zal waarschijnlijk nog meer negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Het is niet zo eenvoudig om dergelijke gevolgen direct te berekenen, maar ze treden toch op en kunnen mogelijk ernstiger zijn dan de gevolgen van de infecties zelf.”

Bron: Kontaktsperre und Co gefährlicher als Corona?, 29 maart 2020

“Diese schwerwiegenden gesamtgesellschaftlichen Maßnahmen müssen wir so kurz und so niedrig intensiv wie möglich halten, denn sie könnten möglicherweise mehr Krankheits- und Todesfälle erzeugen als das Coronavirus selbst.

Obwohl mein Schwerpunkt Infektionskrankheiten sind, bin ich der Auffassung, dass wir die Auswirkungen auf andere Bereiche der Gesundheit und der Gesellschaft unbedingt beachten müssen. Wir dürfen uns als Gesellschaft nicht allein auf die Opfer durch das Coronavirus fokussieren.

Wir wissen, dass zum Beispiel Arbeitslosigkeit Krankheit und sogar erhöhte Sterblichkeit erzeugt. Sie kann Menschen auch in den Suizid treiben. Einschränkung der Bewegungsfreiheit hat vermutlich auch weitere negative Auswirkung auf die Gesundheit der Bevölkerung.

Solche Folgen kann man nicht so einfach direkt ausrechnen, aber sie finden trotzdem statt und sie können möglicherweise schwerwiegender sein als die Folgen der Infektionen selbst.”

Quelle: Kontaktsperre und Co gefährlicher als Corona?, 29. März 2020

Prof. John Oxford: “We zuchten onder een media-epidemie!”

Persoonlijk zou ik zeggen dat het beste advies is om minder tijd te besteden aan het kijken naar tv-nieuws, omdat dat sensationeel is en niet erg goed. Persoonlijk beschouw ik deze Covid-uitbraak als een slechte wintergriepepidemie. In dit geval hebben we het afgelopen jaar 8000 sterfgevallen gehad in de ‘risicogroepen’, namelijk meer dan 65 procent van de mensen met hartziekten en dergelijke. Ik denk niet dat de huidige Covid dit aantal zal overschrijden. We zuchten onder een media-epidemie!

Bron: A view from the hVivo / Open Orphan #ORPH Laboratory – Professor John Oxford, 31 maart 2020

Personally, I would say the best advice is to spend less time watching TV news which is sensational and not very good. Personally, I view this Covid outbreak as akin to a bad winter influenza epidemic. In this case we have had 8000 deaths this last year in the ‘at risk’ groups viz over 65% people with heart disease etc. I do not feel this current Covid will exceed this number. We are suffering from a media epidemic!

Source: A view from the hVivo / Open Orphan #ORPH Laboratory – Professor John Oxford, 31 March 2020

Duits Netwerk voor Evidence-based Geneeskunde: Waar is het bewijs?

“In de meeste gevallen heeft COVID-19 de vorm van een milde verkoudheid of is het zelfs symptoomvrij. Daarom is het hoogst onwaarschijnlijk dat alle gevallen van infectie worden geregistreerd, in tegenstelling tot sterfgevallen die bijna volledig worden geregistreerd. Dit leidt tot een overschatting van de Case Fatality Rate.”

“De Case Fatality Rate wordt ook overschat wanneer een overledene besmet blijkt te zijn met SARS-CoV-2, maar deze infectie niet de doodsoorzaak was.”

“Veel vragen blijven open. Enerzijds worden we geconfronteerd met de kale cijfers van een exponentieel groeiend aantal zieken en doden wereldwijd, die de media ons elke dag op een beangstigende manier voorschotelen. Aan de andere kant houdt de berichtgeving in de media op geen enkele manier rekening met de criteria die wij eisen voor evidence-based risicocommunicatie.”

“Het noemen van ruwe gegevens zonder verwijzing naar andere doodsoorzaken leidt tot een overschatting van het risico. In Duitsland sterven elke dag ongeveer 2500 mensen. De gegevens over de sterfgevallen van Covid-19 moeten daarom de dagelijkse of wekelijkse sterfgevallen rapporteren, met een indicatie van het totale aantal sterfgevallen in Duitsland. Een verwijzing naar sterfgevallen als gevolg van andere acute luchtweginfecties of andere doodsoorzaken zou ook op zijn plaats zijn.”

Bron: COVID-19: Wo ist die Evidenz?, 15 april 2020

Dr. Michael Levitt: “Voor mij staat het vast dat, wanneer we hierop terugkijken, de schade die door de lockdown is aangericht de redding van levens met een enorme factor zal overstijgen”

In februari van dit jaar heeft hij correct gemodelleerd dat er een einde zou komen aan de uitbraak in China, waarbij hij ongeveer 80.000 gevallen en 3250 sterfgevallen voorspelde. In een interview van 2 mei 2020 zegt hij:

“Ik denk dat het beleid van groepsimmuniteit het juiste beleid is. Ik denk dat Groot-Brittannië precies op het juiste spoor zat voordat ze de verkeerde aantallen kregen. En ze maakten een grote fout.

Ik zie de opvallende winnaars als Duitsland en Zweden. Ze hebben niet te veel lockdown toegepast en ze hebben genoeg mensen ziek laten worden om wat groepsimmuniteit te krijgen. Ik zie de opvallende verliezers als landen als Oostenrijk, Australië en Israël die een zeer strenge lockdown hadden, maar niet veel gevallen hadden. Ze hebben hun economie beschadigd, enorme sociale schade aangericht, het onderwijsjaar van hun kinderen beschadigd, maar geen enkele groepsimmuniteit gekregen.”

“Voor mij staat het vast dat, wanneer we hierop terugkijken, de schade die door de lockdown is aangericht de redding van levens met een enorme factor zal overstijgen.”

Bron: Nobel prize-winning scientist: the Covid-19 epidemic was never exponential, 2 mei 2020, geraadpleegd op 4 mei 2020

I think the policy of herd immunity is the right policy. I think Britain was on exactly the right track before they were fed wrong numbers. And they made a huge mistake. I see the standout winners as Germany and Sweden. They didn’t practise too much lockdown and they got enough people sick to get some herd immunity. I see the standout losers as countries like Austria, Australia and Israel that had very strict lockdown but didn’t have many cases. They have damaged their economies, caused massive social damage, damaged the educational year of their children, but not obtained any herd immunity.

“There is no doubt in my mind, that when we come to look back on this, the damage done by lockdown will exceed any saving of lives by a huge factor.

Source: Nobel prize-winning scientist: the Covid-19 epidemic was never exponential, May 2 2020, accessed on May 4 2020

Dr. Karin Mölling: “Er wordt niet verteld hoeveel griepgevallen er deze winter al zijn geïnfecteerd en hoeveel doden er zijn gevallen”

Ik denk dat er hier eigenlijk maar naar één ding heel selectief wordt gekeken en met een zekere paniek wordt opgevuld. Nu wordt je elke ochtend verteld hoeveel SARS Corona 2 sterfgevallen er zijn. Maar er wordt niet verteld hoeveel griepgevallen er deze winter al zijn geïnfecteerd en hoeveel doden er zijn gevallen.

(…) Het Robert Koch Instituut levert de cijfers. Daar zit je dan als luisteraar of toeschouwer: weer 20 doden, wat vreselijk! Weet je wanneer ik in paniek begin te raken? Als het er 20.000 zijn. Dan komen we dicht in de buurt van wat er twee jaar geleden in volledige stilte heeft plaatsgevonden.

De influenza-epidemie van 2018, met 25.000 doden, heeft de pers nooit verontrust. De klinieken hadden te maken met 60.000 extra patiënten, en ook dat bleek geen probleem voor de klinieken!

Bron: Die Stimme der Vernunft, 20 maart 2020, Engelse vertaling

Ich bin der Ansicht, dass man eigentlich hier selektiv nur eine Sache anschaut und die mit einer gewissen Panik füllt. Sie kriegen jetzt jeden Tag am Morgen mitgeteilt, wie viele SARS-Corona 2-Tote man hat. Sie bekommen aber nicht gesagt, wie viele Influenza schon in diesem Winter infiziert hat und wie viele Todesfälle es dadurch gab.

Die Zahlen liefert das Robert Koch-Institut. Da sitzt man dann als Zuhörer oder Zuschauer: Schon wieder 20 Tote, wie schrecklich! Wissen Sie, wann ich anfange, Panik zu bekommen? Wenn es 20.000 sind. Dann kommen wir in die Nähe von dem, was vor zwei Jahren völlig geräuschlos über die Bühne gegangen ist.

Die Influenza-Epidemie von 2018 mit 25.000 Toten hat die Presse überhaupt nicht aus den Fugen gebracht. 60.000 Patienten hatten die Kliniken zusätzlich zu bewältigen, auch das war kein Problem in den Kliniken gewesen!

Quelle: Die Stimme der Vernunft, 20. März 2020