Peter McCullough over COVID vaccins: “Het werkingsmechanisme is niet veilig”

“We hebben grote problemen, zoals kinderen en jonge volwassenen die myocarditis ontwikkelen, ontsteking van het hart. Ik heb gisteren nog zo’n patiënt gezien, “* zegt McCullough. “Dit zijn bewezen gevallen. Dit is geen fabeltje. Dit is echt.

Dus u vraagt zich misschien af, hoe kan dit in hemelsnaam gebeuren? Wel, het eerste element van dit alles is dat de vaccins zoals ze vandaag bestaan, hetzij boodschapper-RNA, hetzij adenoviraal DNA, het werkingsmechanisme niet veilig is. Het werkingsmechanisme levert een biologisch gevaar op.

Deze vaccins laten het lichaam het spike-eiwit van het virus maken. Het spike eiwit zelf is ziekteverwekkend. Het is wat het virus gevaarlijk maakt. Het was het onderwerp van gain-of-function onderzoek. Dus, het heeft een gevaarlijk werkingsmechanisme. Waarom? Omdat het spike eiwit op een ongecontroleerde manier wordt geproduceerd. Het is niet zoals een tetanus injectie waar er maar een bepaalde hoeveelheid proteïne wordt geïnjecteerd.

Dit is een ongecontroleerde hoeveelheid spike-eiwit. Waarschijnlijk is elke persoon anders, dus kan er een [lagere] productie van zijn. Ze hebben heel weinig symptomen na het vaccin, ze zijn in orde.*

Hopelijk is dat de meerderheid van de individuen, maar er zijn ongelukkige individuen die een enorme hoeveelheid spike-eiwit moeten hebben, en dat spike-eiwit verwoest het lichaam overal waar het spike-eiwit plaatselijk wordt aangemaakt, en we weten dat het boodschapper-RNA en het adenovirale DNA wordt verspreid in alle organen.*

Dus als boodschapper-RNA in de hersenen toeneemt en we beginnen spike-eiwit in de hersenen te produceren, veroorzaken we lokaal hersenletsel. Er zijn nu goed beschreven neurologische schadegevallen met het vaccin. Veel van deze. In het hart veroorzaakt het myocarditis en hartschade. In de lever, veroorzaakt het leverschade, in de longen, longschade, in de nieren, nierschade.*

En heel belangrijk, het spike eiwit beschadigt endotheelcellen en veroorzaakt bloedstolling. Dus bloedstolling, de gevreesde complicatie van de infectie zelf, wordt nu veroorzaakt door het vaccin. Alles wat we over het vaccin te weten zijn gekomen sinds het is vrijgegeven is niet goed.”

Bron: What You Need to Know About Early At-Home COVID Treatment, 12 juli 2021

Dit citaat hoort bij onderstaand artikel:

Meer van Peter McCullough:


“We have red hot problems, like children and young adults developing myocarditis, inflammation of the heart. I just saw such a patient yesterday,” McCullough says. “These are proven cases. This is not make believe. This is for real.

So, you may ask the question, how in the world could this happen? Well, the first element of this happening is the vaccines as they exist today, either messenger RNA, or adenoviral DNA, the mechanism of action is not safe. The mechanism of action poses a biologic danger.

These vaccines all trick the body into making the spike protein of the virus. The spike protein itself is pathogenic. It’s actually what makes the virus dangerous. It was the object of gain-of-function research. So, it has a dangerous mechanism of action. Why? Because the spike protein is produced in an uncontrolled fashion. It’s not like a tetanus shot where there’s only a certain amount of protein that’s injected.

This is an uncontrolled quantity of spike protein. Probably each person is different, so may have [lower] production of it. They have very little symptoms after the vaccine, they’re fine.

Hopefully that’s the majority of individuals, but there are unfortunate individuals that must have massive amount of spike protein, and that spike protein ravages the body wherever the spike protein is locally made, and we do know the messenger RNA and the adenoviral DNA gets distributed in all the organs.

So if messenger RNA is up in the brain and we start producing spike protein in the brain, we cause local brain injury. There are now well-described neurologic injury cases with the vaccine. Many of them. In the heart, it causes myocarditis and cardiac injury. In the liver, it causes liver injury, in the lung, lung injury, in the kidney, kidney injury.

And very importantly, the spike protein damages endothelial cells and causes blood clotting. So, blood clotting, the dreaded complication of the infection itself, is now caused by the vaccine. Everything we’ve found out about the vaccine since its release has been bad.”

Source: What You Need to Know About Early At-Home COVID Treatment, July 12, 2021