Prof. Knut Wittkowski over de media: “Als je geen slecht nieuws presenteert, is dat geen goed nieuws voor de media;” “alleen slecht nieuws is goed nieuws”

En zijn er andere deskundigen die zich achter uw standpunt hebben geschaard?

WITTKOWSKI: Er zijn veel mensen die mijn standpunten ondersteunen; één ervan werd hier op hetzelfde kanaal geïnterviewd, dat is John Ioannidis. Er zijn verschillende mensen: Wolfgang Wodarg, in Duitsland is er Sprague, er zijn Helmen, er zijn er meerdere. Maar ze zijn niet geliefd bij de media, want als je geen slecht nieuws presenteert, is dat geen goed nieuws voor de media. De media – alleen slecht nieuws is goed nieuws. Dus, drie weken geleden zat ik hier en had ik al het manuscript gepubliceerd waaruit bleek dat de epidemie snel voorbij zou zijn, dat dit slechts een gewone griep was, en geen reden – dat er geen enkele reden was om scholen te sluiten en in het bijzonder, om niet de hele economie tegen de muur te laten rijden.

Bron: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, tekst of Duitse vertaling, 24 april 2020

And have there been other experts who have come to support your position?

WITTKOWSKI: There are many people who are supporting my positions; one was on the same channel interviewed here, that’s John Ioannidis. There are several people: Wolfgang Wodarg, in Germany, there’s Sprague, there’s Helms, there are several of them. But they are not favored by the media, because if you don’t present bad news, that’s not good news for the media. The media – only bad news is good news. So, three weeks ago, I was sitting here and had already published the manuscript showing that the epidemic would be over soon, that this was just a regular flu, and no reason – that there was no reason whatsoever to close schools, and in particular, not to run the whole economy against the wall.

Source: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, transcript or German translation, April, 24 2020

Wittkowski: “Ik denk dat ik nu in het gelijk gesteld ben, dat wat ik drie weken geleden zei, toen we hier het eerste interview hadden, juist was”

Nu, mensen hebben de feitelijke problemen die ze hadden met wat ik had gezegd gecorrigeerd, omdat ze mij verkeerd hebben weergegeven, en dat was Tagesschau, in Duitsland, de door de overheid gefinancierde televisiezender; het was ook hier, een vergelijkbare situatie met USA Today, waar de zogenaamde fact-finders vuil op me begonnen te gooien, en in het bijzonder zeiden ze dat ik mijzelf, in mijn eigen woorden, verkeerd had voorgesteld als een professor aan de Rockefeller Universiteit, wat ik nooit heb gedaan.

Wat denk je dat er achter al die reacties zit?

WITTKOWSKI: Nou, ik denk dat als iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent – omdat je een andere mening hebt, omdat je gewend bent de regering te prijzen – en je kunt iemand niet aanvallen voor wat hij zei, in termen van de feiten, dan probeer je een rookgordijn te creëren van een aantal beschuldigingen die totaal ongegrond zijn, en dat te gebruiken om te proberen iemands geloofwaardigheid in diskrediet te brengen. Maar zoals we nu hebben gezien, en in ieder geval sinds gisteren in New York, meldt de New York Times dat tenminste 21 procent van de bevolking al immuun is. Ik denk dat ik nu in het gelijk gesteld ben, dat wat ik drie weken geleden zei, toen we hier het eerste interview hadden, juist was.

Bron: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, tekst of Duitse vertaling, 24 april 2020

Now, people have corrected the factual problems they had with what I had said, because they mis-reported me, and that was Tagesschau, in Germany, which is the government-funded television station; it was also here, a similar situation with USA Today, where the so-called fact-finders started to throw dirt at me, and in particular, they said that I had, in my own words, misrepresented myself as being a professor at the Rockefeller University, which I have never done.

KIRBY: What do you think is behind all that reaction?

WITTKOWSKI: Well, I think if somebody says something that you don’t agree with – because you have a different opinion, because you are used to praising the government – and you cannot attack somebody for what he said, in terms of the facts, then you try to create a smoke screen of some allegations that are totally baseless, and use that to try and discredit somebody’s credibility. But as we have seen now, and at least since yesterday in New York, the New York Times reported that at least 21% of the population are already immune. I think I am now vindicated, that what I said three weeks ago, when we had the first interview here, was correct.

Source: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, transcript or German translation, April, 24 2020

Wittkowski: We zouden op zijn laatst gisteren scholen en bedrijven moeten openen; er is geen enkele reden om te wachten

Wat we onmiddellijk zouden moeten doen – nu we weten dat we al een groepsimmuniteit hebben ontwikkeld, ondanks het afstand houden, althans tot op zekere hoogte? (…) We zouden op zijn laatst gisteren scholen en bedrijven moeten openen.

(…) Er is geen enkele reden om te wachten. Het ergste wat er kan gebeuren is, dat we een beetje een terugval krijgen. Het zal geen ramp zijn, het zal de ziekenhuizen niet overbelasten. Het zal minder zijn dan we tot nu toe hadden. Dat zou kunnen gebeuren. Maar al het andere wat we doen is een stuk erger dan wat er zou kunnen gebeuren als we, laten we zeggen dat er nog eens 10, 20.000 gevallen zou kunnen zijn. Het is niet het einde van de wereld.

We zouden terug moeten gaan naar het zijn van een sterke economie, om te werken, om een sociaal leven te hebben, om kinderen onderwijs te laten volgen, om alles te doen wat onze maatschappij zou moeten doen.

En die lockdown is… Het heeft geen zin. Het heeft alleen maar negatieve effecten.

Bron: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, tekst of Duitse vertaling, 24 april 2020

We should do immediately – now that we know that we already have developed herd immunity, despite of the social distancing, at least to some level? (…) We should open schools and businesses yesterday at the latest.

(…)There is no reason whatsoever to wait. The worst thing that could happen is, we get a bit of a rebound that will not be catastrophic, that will not overload the hospitals, it will be less than we had so far. That could happen. But everything else that we do is a lot worse than what could happen if we, let’s say, have another 10-20,000 cases. Could be. It’s not the end of the world.

We should go back to be[ing] a strong economy, to work, to have a social life, to let children be educated, do everything our society should do.

And that lockdown is…there is no benefit. It has only negative effects.

Source: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, transcript or German translation, April, 24 2020

Prof. Knut Wittkowski: “Het isoleren van degenen die geen risico lopen en het in gevaar brengen van degenen die wel risico lopen, is een ramp”

Men zou op zijn minst de verpleeghuizen moeten hebben isoleren. Betaal de verpleegkundigen en iedereen die daar werkt, overuren, zodat ze daar drie of vier weken kunnen blijven. Sorry, mijn stem breekt. Omdat ik denk dat dat een tragedie is. Deze kans werd gemist… In plaats daarvan isoleerden de mensen de kinderen die geen enkel risico liepen.

(…) Het isoleren van degenen die geen risico lopen en het in gevaar brengen van degenen die wel risico lopen, is een ramp. Het is een menselijke catastrofe die nooit had mogen plaatsvinden. En als mensen zeggen dat ze daar geen geld voor hebben… Voor twee biljoen dollar kun je veel overuren betalen. Je had al deze mensen miljonairs kunnen maken en er zou veel geld overblijven en we zouden het virus echt hebben voorkomen om in de verpleeghuizen te komen en de meest kwetsbaren te doden.

Bron: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, tekst of Duitse vertaling, 24 april 2020

One should have isolated at least the nursing homes. Pay the nurses and everybody working there overtime so that they can stay there for three or four weeks. Sorry, my voice is breaking because I think that is a tragedy. This opportunity was missed. Instead, people were isolating the children, while not at risk at all.

(…) To isolate those who are not at risk, and put those at risk who are at risk, is a catastrophe. It’s a human catastrophe that should never, ever have happened. And if people say they don’t have money for that, for 2 trillion dollars you can pay a lot of overtime. You could have made all of these people millionaires, and there would be a lot of money left, and we would have really protected the virus from getting into the nursing homes and killing those who are the most vulnerable.

Source: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, transcript or German translation, April, 24 2020

Het sluiten van scholen en restaurants en de economie zo’n 10 dagen later na de piek is volstrekt absurd

Als de infecties piekten rond de 8e, is het sluiten van scholen en restaurants en de economie zo’n 10 dagen later volstrekt absurd. Vooral als je weet dat een week later, slechts een week, niet 10 dagen later, een week later, de curve al duidelijk naar beneden ging, waaruit blijkt dat het ergste al achter de rug was.

Bron: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, tekst of Duitse vertaling, 24 april 2020

If the infections peaked around the 8th, shutting down schools and restaurants and the economy about 10 days later is something that is totally absurd. In particular, if you know that one week later, only one week, not ten days later, one week later the curve was already clearly going down, indicating that the worst was already over.

Source: Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski Update Interview | Episode 5, video, transcript or German translation, April, 24 2020

“Er is nergens ter wereld bewijs dat de lockdown enig positief effect heeft gehad; Wel is er veel bewijs dat het negatieve gevolgen heeft”

Er is nergens ter wereld bewijs dat de lockdown enig positief effect heeft gehad. Wel is er veel bewijs dat het negatieve gevolgen heeft, dat het afvlakken van de curve het verlengt en het opbouwen van groepsimmuniteit voorkomt.

Bron: Is social distancing helping?, video The Highwire, 10 april 2020

There is no evidence anywhere in the world that the lockdown had any positive effect. Actually there’s a lot of evidence that it is negative, that flattening the curve prolonged it and prevents herd immunity from building up

Source: Is social distancing helping?, video The Highwire, April 10, 2020

“We zullen echter meer gevallen zien onder de ouderen, omdat we de schoolkinderen hebben verhinderd om groepsimmuniteit te creëren”

[27:05.04] JOHN: En wat zijn volgens u de mogelijke gezondheidsrisico’s van het beleid dat we nu voeren, het thuis blijven?

[27:14.01] WITTKOWSKI: Nou, we zullen misschien een totaal van minder gevallen zien, dat is mogelijk. We zullen echter meer gevallen zien onder de ouderen, omdat we de schoolkinderen hebben verhinderd om groepsimmuniteit te creëren. En dus zullen we uiteindelijk meer doden zien omdat schoolkinderen niet sterven, het zijn ouderen die sterven, we zullen meer doden zien vanwege het afstand houden.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[27:05.04] JOHN: And what do you think are the possible health risks of the policy that we are following now, the shelter in place?

[27:14.01] WITTKOWSKI: Well, we will see maybe a total of fewer cases—that is possible. However, we will see more cases among the elderly, because we have prevented the school children from creating herd immunity. And so, in the end, we will see more death because the school children don’t die, it’s the elderly people who die, we will see more death because of this social distancing.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

Dit is een griepepidemie die niet fundamenteel anders is dan de griepuitbraken die we in andere jaren zien: er is niets om bang voor te zijn

[25:08.17] Er is niets om bang voor te zijn. Dit is een griepepidemie zoals elke andere griep. Misschien iets ernstiger, maar er is niets dat fundamenteel anders is dan de griepuitbraken die we in andere jaren zien.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[25:08.17] There is nothing to be scared about. This is a flu epidemic like every other flu. Maybe a bit more severe, but nothing that is fundamentally different from the flus that we see in other years.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020