“Kinderen zijn evolutionair ontworpen om tijdens hun leven aan allerlei virussen te worden blootgesteld”

[00:44.20] WITTKOWSKI: Zoals bij elke luchtwegaandoening moeten we de ouderen en kwetsbare personen beschermen, want als ze een longontsteking krijgen, hebben ze een groot risico om aan de longontsteking te sterven. Dat is dus een van de belangrijkste kwesties die we in gedachten moeten houden. Aan de andere kant doen kinderen het heel goed met deze ziekten. Ze zijn evolutionair ontworpen om tijdens hun leven aan allerlei virussen te worden blootgesteld en dus moeten ze naar school blijven gaan en elkaar blijven besmetten. Dat draagt dan bij aan de immuniteit van de groep, wat betekent dat de ouderen na hooguit vier weken weer bij samen met hun familie kunnen zijn, want dan zou het virus zijn verdwenen.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[00:44.20] WITTKOWSKI: As with every respiratory disease, we should protect the elderly and fragile because when they get pneumonia, they have a high risk of dying of the pneumonia. So that is one of the key issues that we should keep in mind. On the other hand, children do very well with these diseases. They’re evolutionarily designed to be exposed to all sorts of viruses during their lifetime, and so they should keep going to school and infecting each other. Then, that contributes to herd immunity, which means after about four weeks at the most, the elderly people could start joining their family because then the virus would have been extinguished.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

“Dit is geen situatie waar niemand ooit aan gedacht heeft”

[08:16.20]  LIBBY: Hoe komt het dan dat de ziekenhuizen plotseling meer onder druk staan dan in een vorig griepseizoen en dat de wereldleiders en de nieuwsmedia helemaal losgaan?

[08:29.26] WITTKOWSKI: De financiering van de ziekenhuizen is, zoals iedereen weet, de laatste tijd niet toegenomen. De ziekenhuizen hebben dus moeten bezuinigen, en daarom moeten ze nu hun noodplannen uitvoeren, wat niet vreselijk is. Dat is wat ze al decennialang plannen, dus als ze een paar tenten moeten opzetten in Central Park, is dat niet het einde van de wereld. De tenten zijn er, ze worden goed onderhouden, en ze zullen er een paar weken staan – drie, vier, misschien, en dan is de crisis voorbij. Dit is geen situatie waar niemand ooit aan gedacht heeft.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[08:16.20]  LIBBY: So, what accounts, then, for the fact that the hospitals are suddenly more overrun than they have been in a previous flu season, and for world leaders and the news media just going crazy?

[08:29.26]  WITTKOWSKI: Funding for hospitals has, as everybody knows, not increased recently. So, hospitals had to cut down, and, therefore, they now have to run their emergency plans, which is not terrible. That’s what they have been planning for, for decades, so if they have to put up some tents in Central Park, that’s not the end of the world. The tents are there, they’re maintained very well, and they will be there for a few weeks—three, four, maybe, and then the crisis will be over. This is not a situation nobody has ever thought about.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

“Er zijn geen aanwijzingen dat deze griep fundamenteel anders is dan elke andere griep”

[10:19.14] Juist. Wat vindt u van hun laatste cijfers dat ze stellen dat we door afstand houden, onszelf hebben behoed voor de 2 miljoen doden, maar dat we waarschijnlijk te maken hebben met 150-200.000 doden, hoewel ze hebben gezegd dat het mogelijk is dat het lager zou kunnen zijn, als we echt, echt goed zijn in afstand houden, enz. Wat vind je van hun nieuwe schatting van de sterfte?

[10:52.12] WITTKOWSKI: Afstand houden is zeker goed. Het voorkwam dat alles instortte.

[11:00.04] JOHN: Bent u ironisch?

[11:01.19] WITTKOWSKI: Natuurlijk! Ik weet niet waar deze getallen vandaan komen, ze zijn totaal onrealistisch. Er zijn geen aanwijzingen dat deze griep fundamenteel anders is dan elke andere griep. We weten wat er in China is gebeurd, we weten wat er in Zuid-Korea is gebeurd, we weten wat er in Europa is gebeurd of gebeurt. Er zijn geen aanwijzingen dat er iets anders is dan een gewone griep. Het is misschien iets erger dan andere griepgevallen? [11:32.02] Bij een luchtwegaandoening eindigt de griep in het voorjaar, dat mensen meer tijd buiten doorbrengen omdat de virussen zich buiten niet gemakkelijk kunnen verspreiden. Dat is een vorm van indamming, meer tijd buiten doorbrengen.

[11:55.00] JOHN: Dus, we brengen nu meer tijd binnenshuis door. Er is ons verteld dat we naar binnen moeten gaan. Is dat niet… helpt dat niet om het virus op de been te houden?

[12:03.17] WITTKOWSKI: Het houdt het virus actief, ja.

[12:08.19] LIBBY: Dus er zou ons verteld moeten worden dat we naar buiten moeten gaan?

[12:10.18] WITTKOWSKI: Ja. Naar buiten gaan is wat elke ademhalingsziekte stopt.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[10:19.14] JOHN: Right. What do you think about their latest figure that because of, they claim that because of social distancing, that we’ve saved ourselves from the 2 million dead, but that we are probably looking at 150-200,000 dead, though they’ve said that it’s possible that it could be lower, if we are really, really good about social distancing, etc. What do you think about their new estimate of death?

[10:52.12] WITTKOWSKI: Social distancing definitely is good. It prevented the sky from falling down.

[11:00.04] JOHN: Are you being ironic?

[11:01.19] WITTKOWSKI: Of course! I don’t know where these numbers are coming from—they’re totally unrealistic. There are no indications that this flu is fundamentally different from every other flu. We know what happened in China, we know what happened in South Korea, we know what happened, or is happening, in Europe. There are no indications that anything is different from a regular flu. Maybe it’s a bit worse than other flus—could be? [11:32.02] For a respiratory disease, the flu ends during springtime, that people spend more time outdoors because outdoors, the viruses cannot easily spread. That is a form of containment, spending more time outdoors.

[11:55.00] JOHN: So, we’re now spending more time indoors. We’ve been told to go indoors. Isn’t that—doesn’t that help keep the virus going?

[12:03.17] WITTKOWSKI: It keeps the virus healthy, yeah.

[12:08.19] LIBBY: So we should be told to go outdoors?

[12:10.18] WITTKOWSKI: Yeah. Going outdoors is what stops every respiratory disease.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

“Als de regering niet had ingegrepen, zou de epidemie voorbij zijn, zoals elke andere luchtwegaandoeningsepidemie”

[05:03.25]  JOHN: Tijdens de persbriefing van gisteren zeiden Fauci, de president en de rest van de aanwezigen dat meer dan twee miljoen mensen in de Verenigde Staten zouden zijn gestorven als ze de indammingsstrategie die ze hebben gevolgd, niet hadden uitgevoerd. Wat vindt u van dat cijfer?

[05:22.27] WITTKOWSKI: Nou, ik word niet betaald door de overheid, dus ik heb het recht om daadwerkelijk wetenschap te bedrijven. Als de regering niet had ingegrepen, zou de epidemie voorbij zijn, zoals elke andere luchtwegaandoeningsepidemie.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[05:03.25]  JOHN: During the press briefing yesterday, Fauci, and the President, and the rest of the people assembled, were saying that, had they not done the containment strategy that they have done, that upwards of 2 million people would have died in the United States. What do you think of that figure?

[05:22.27] WITTKOWSKI: Well, I’m not paid by the government, so I’m entitled to actually do science. If the government, if there had been no intervention, the epidemic would have been over, like every other respiratory disease epidemic.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

“Als je het met rust laat, komt het gedurende twee weken, piekt het, en gaat het door gedurende twee weken en dan is het weg”

[03:06.17]  JOHN: En wat zegt u tegen mensen die zeggen: “We wisten gewoon niet van de dodelijkheid van dit virus en het was het slimste om te doen wat we deden, en iedereen in te sluiten, want we hadden gewoon de gegevens niet.”

[03:23.16] WITTKOWSKI: We hadden al twee andere SARS-virussen. Of, coronavirussen. Het is niet het eerste coronavirus dat uitkomt, en het zal ook niet de laatste zijn. En voor alle luchtwegaandoeningen hebben we hetzelfde soort epidemie. Als je het met rust laat, komt het gedurende twee weken, piekt het, en gaat het door gedurende twee weken en dan is het weg.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[03:06.17]  JOHN: And what do you say to people who just say, “We just didn’t know about the lethality of this virus and it was the smartest thing to do, to do what we did, and contain everybody, because we just didn’t have the data.”

[03:23.16] WITTKOWSKI: We had two other SARS viruses before. Or, coronaviruses. It’s not the first coronavirus that comes out, and it won’t be the last. And for all respiratory diseases, we have the same type of an epidemic. If you leave it alone, it comes for two weeks, it peaks, and it goes for two weeks and it’s gone.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

Professor Knut Wittkowski’: “Er is niets dat fundamenteel anders is dan de griepuitbraken die we in andere jaren zien”

https://www.bitchute.com/video/dY46KuhnBn4P/

Of klik hier om de video getiteld “Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski | Episode 2” op Bitchute te kijken.

De tekst van het interview kun je hier vinden. Er is ook een Duitse vertaling: deel 1 en deel 2.

Wie is Knut Wittkowski?

  • Knut M. Wittkowski behaalde zijn doctoraat in de computerwetenschappen aan de Universiteit van Stuttgart
  • en zijn ScD (Habilitation) in de Medische Biometrie aan de Eberhard-Karls-Universiteit Tuüingen, beide in Duitsland.
  • Hij werkte 15 jaar samen met professor Klaus Dietz, een vooraanstaand epidemioloog die de term “reproductienummer” bedacht, op de Epidemiologie van HIV
  • 20 jaar lang leidde hij de afdeling Biostatistiek, Epidemiologie en Research Design aan de Rockefeller University, New York.
  • Dr. Wittkowski is momenteel de CEO van ASDERA LLC, een bedrijf dat nieuwe behandelingen voor complexe ziekten ontdekt met gegevens van genoombrede associatiestudies.
  • Zijn werk is veelvuldig geciteerd in de technische en medische literatuur.
  • Wittkowski maakte naam in de jaren tachtig toen hij het gevaar van een HIVepidemie in de heteroseksuele bevolking ontkende – en gelijk kreeg.
  • Hij maakte ook naam met zijn kritiek op de wetenschappelijk aanvechtbare politieke richtlijnen tegen HIV/AIDS in Duitsland in diezelfde periode.