Peter McCullough: “85 procent van de doden was te voorkomen met vroegbehandeling”

“Waarom richten we ons niet meer op de zieke patiënt, maar op de gezonde mensen? Alle berichten over beheersing van besmetting en vaccins gaan over gezonde mensen. Waarom kunnen we ons niet richten op de zieke, COVID patiënt?” Dit zegt Peter McCullough in een vraaggesprek met John Leake.

Dit artikel is bijgewerkt op 30 juli 2021

Peter McCullough, een vooraanstaande arts die auteur is van 35 peer-reviewed publicaties over SARS-CoV2-infectie, stelt dat 85% van de sterfgevallen te voorkomen was met vroegbehandeling, “die actief onderdrukt werd.”

Video: vraaggesprek Peter McCullough met John Leake

Peter McCullough geïnterviewd door John Leake (klik voor de video die opent in een nieuw venster)

Peter A. McCullough, MD, MPH, FACP, FACC, FAHA, FCRSA, FCCP, FNKF, FNLA, is hoogleraar geneeskunde aan Texas A & M College of Medicine., gecertificeerd in interne geneeskunde, hart- en vaatziekten en klinische lipidologie. Hij behandelt gevorderde patiënten met veel voorkomende medische problemen, waaronder hart- en nierziekten, lipidenstoornissen en diabetes.

Peter McCullough is de meest gepubliceerde wetenschapper in de geschiedenis van zijn vakgebied en heeft breed gepubliceerd over een scala van onderwerpen in de geneeskunde met meer dan 1000 publicaties en meer dan 600 citaten in de National Library of Medicine, Hij is oprichter en voorzitter van de Cardiorenal Society of America. Zijn werk is verschenen in de New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, Lancet, British Medical Journal en andere vooraanstaande tijdschriften over de hele wereld. Hij is hoofdredacteur van Cardiorenal Medicine, Reviews in Cardiovascular Medicine en senior associate editor van het American Journal of Cardiology. Hij zit in de redactieraden van meerdere gespecialiseerde tijdschriften.

Peter McCullough is een expert geworden op het gebied van COVID-19 en is auteur van 35 peer-reviewed publicaties over SARS-CoV2-infectie. McCullough werd in augustus 2020 hoofdauteur van een studie gepubliceerd in het American Journal of Medicine, waarin de bestaande, reeds goedgekeurde en beschikbare geneesmiddelen werden opgesomd die succes hadden getoond bij de behandeling van Covid-19-patiënten. Dit is het meest gedownloade paper in de geschiedenis van het American Journal of Medicine. De vervolgstudie schreef hij samen met 56 auteurs die veel ervaring hadden in het behandelen van patiënten met COVID-19 verscheen in december 2020 in Reviews in Cardiovascular Medicine. Het vormt de basis voor de COVID-gids voor vroegbehandeling van de American Association of Physician and Surgeons (AAPS) en is miljoenen keren gedownload en gebruikt.

Op 19 november 2020 getuigde Peter McCullough voor de US Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs over vroegtijdige ambulante behandeling van hoog-risico patiënten met COVID-19. Op 10 maart 2021 getuigde hij voor de Texas Senate HHS Committee.

Citaten uit het interview van John Leake met Peter McCullough

Peter McCullough over de brieven die hij krijgt via de redacteur van de American Journal of Medicine:

“De teneur van de brieven is, “Dr. McCullough, u kunt dit niet doen. U kunt geen covid-19 patiënten behandelen.” … En het is het meest interessante – mijn antwoord is, “Dokter. Heb alstublieft moed. Laten we, laten we een einde maken aan het therapeutisch nihilisme. Laten we ons verenigen en covid-19 patiënten met mededogen behandelen om ziekenhuisopname en dood te verminderen. En wij kunnen dit doen, en ik kan het doen, en we hebben zelfs wat meer ondersteunende gegevens.” Dus elke keer als ze zeggen, “Oh, dit medicijn werkt niet!” En dan zeg ik, “Nou, hier zijn nog 5 studies waar je genoeg aan hebt.”


“Die 600.000 doden, ik heb je al gezegd dat 85% te voorkomen was met vroegbehandeling, die actief onderdrukt werd.”


John Leake: “Heeft enige instantie of persoon geprobeerd u het zwijgen op te leggen door middel van bedreigingen of andere vormen van intimidatie?”

Peter McCullough: “Mijn persoonlijke situatie, professionele situatie, is een positie van kracht.

En degenen die op enigerlei wijze hebben geprobeerd mij onder druk te zetten, te dwingen of met represailles te bedreigen, hebben een buitengewone prijs betaald.

En ik denk dat dat een belangrijke boodschap is om naar buiten te brengen.

Er is een sterke positie die gebaseerd is op principes van compassievolle zorg en van de eed van Hippocrates en van de vertrouwensrelatie die een arts heeft met een patiënt en die een vooraanstaand arts heeft met een bevolking, die al die andere kwade intenties overstijgt.

En wat ik zeg is: kom maar op.”


Zie ook: Is vitamine D een wondervitamine?

“85% of that was preventable with early treatment, which was actively suppressed and squashed”

Quotes from John Leake’s interview with Peter McCullough

The tenor of the letters is, “Dr. McCullough, you can’t do this. You can’t treat covid-19 patients.” … (long pause) And it’s the most interesting – my response is, “Doctor. Please have courage. Let’s, let’s do away with therapeutic nihilism. Let’s join together and treat covid-19 patients compassionately to reduce hospitalization and death. And we can do this, and I can do it, and we even have some more supportive data.” So every time they say, “Oh, this drug doesn’t work!” And I’ll say, “Well here’s 5 more studies that do.”


Why are we de-focusing on the sick patient and focusing on well people? All the messaging about contagion control and vaccines are about well people. Why can we not focus on the sick covid patient? That was my message to the Department and Health Human Services in Texas.


Well that 600,000 died, I’ve already told you 85% of that was preventable with early treatment, which was actively suppressed and squashed.John Leake: Has any agency or individual tried to silence you through threats or other forms of intimidation?

Peter McCullough: “My personal situation, professional situation, is a position of strength.‘And those who have attempted, in any way, to pressure, coerce, or threaten me with reprisal, have paid an extraordinary price.

And I think that’s an important message to get out there.

There is a position of strength based on principles of compassionate care, and of the Hippocratic oath, and of the fiduciary relationship that a doctor has to a patient, and a prominent doctor has to a population, that supersedes all of those other ill intents.

And what I say is, bring them on.”