“Als iemand sterft met COVID-19, tellen we dat als een COVID-19 sterfgeval”

“Als iemand sterft met COVID-19, tellen we dat als een COVID-19 sterfgeval.”

Bron: If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death, Twitter, 7 april 2020

“If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death.”.

Source: If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death, Twitter, April 7, 2020

John Ioannidis: “Het is van belang dat we niet wegkijken van de daadwerkelijke schade van de meest drastische van onze maatregelen, die ook de minderbedeelden onevenredig zwaar treffen”

“Tegelijkertijd is het van belang dat we niet wegkijken van de daadwerkelijke schade van de meest drastische van onze maatregelen, die ook de minderbedeelden onevenredig zwaar treffen. We weten dat langdurige opsluiting van de hele bevolking de behandeling van kanker heeft vertraagd en dat mensen met een ernstige ziekte als een hartaanval niet naar het ziekenhuis durven te gaan. Het leidt tot het verlof en het ontslag van personeel in ziekenhuizen, het is verwoestend voor de geestelijke gezondheid, het veroorzaakt een toename van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het heeft alleen al in de Verenigde Staten ten minste 36,5 miljoen nieuwe mensen op de lijst van werklozen gezet. Veel van deze mensen zullen hun ziektekostenverzekering verliezen, waardoor ze nog meer risico lopen op een afnemende gezondheid en economische problemen. Langdurige werkloosheid zal naar schatting alleen al in de Verenigde Staten in het komende decennium leiden tot 75.000 extra sterfgevallen door wanhoop. Op mondiaal niveau heeft de ontwrichting het aantal mensen dat het risico loopt om te verhongeren tot meer dan een miljard doen toenemen, de opschorting van massale vaccinatiecampagnes vormt een bedreiging voor de heropleving van besmettelijke ziekten die kinderen doden, modellering suggereert een toename van 1,4 miljoen sterfgevallen door tuberculose tegen 2025, en er wordt een verdubbeling van het aantal sterfgevallen door malaria in 2020 verwacht in vergelijking met 2018. Ik hoop dat deze modelleringsvoorspellingen net zo fout blijken te zijn als verschillende COVID-19 modelleringsvoorspellingen, maar dat is misschien niet het geval. Al deze effecten zijn ook van belang. Beleidsmakers moeten rekening houden met de nadelen van restrictief beleid, niet alleen met de voordelen ervan.”

Bron: The Totality of the Evidence, Boston Review, 26 mei 2020

“At the same time, we should not look away from the real harms of the most drastic of our interventions, which also disproportionately affect the disadvantaged. We know that prolonged lockdown of the entire population has delayed cancer treatments and has made people with serious disease like heart attacks avoid going to the hospital. It is leading hospital systems to furlough and lay off personnel, it is devastating mental health, it is increasing domestic violence and child abuse, and it has added at least 36.5 million new people to the ranks of the unemployed in the United States alone. Many of these people will lose health insurance, putting them at further risk of declining health and economic distress. Prolonged unemployment is estimated to lead to an extra 75,000 deaths of despair in the United States alone over the coming decade. At a global level, disruption has increased the number of people at risk of starvation to more than a billion, suspension of mass vaccination campaigns is posing a threat of resurgence of infectious diseases that kill children, modeling suggests an excess of 1.4 million deaths from tuberculosis by 2025, and a doubling of the death toll from malaria in 2020 is expected compared with 2018. I hope these modeling predictions turn out to be as wrong as several COVID-19 modeling predictions have, but they may not. All of these impacts matter, too. Policymakers must consider the harms of restrictive policies, not just their benefits.”

Source: The Totality of the Evidence, Boston Review, May, 26, 2020

De sterftecijfers van de Oxford Universiteit

Rekening houdend met de historische ervaring, de trends in de gegevens, het toegenomen aantal infecties in de grootste populatie en de potentiële impact van een verkeerde classificatie van sterfgevallen geeft een veronderstelde schatting voor de COVID-19 IFR ergens tussen 0,1% en 0,41%.

Bron: Global Covid-19 Case Fatality Rates, 17 maart 2020, bijgewerkt op 3 juni 2020, geraadpleegd op 4 juni 2020

Taking account of historical experience, trends in the data, increased number of infections in the population at largest, and potential impact of misclassification of deaths gives a presumed estimate for the COVID-19 IFR somewhere between 0.1% and 0.41%.

Source: Global Covid-19 Case Fatality Rates, March 17, 2020, updated on June 3, 2020,accessed on June 4, 2020

John Ioannidis’ meta-analyse naar de sterftecijfers van COVID-19

“Het sterftecijfer van de infectie (IFR), de kans om te sterven voor een persoon die besmet is, is een van de meest kritieke en meest betwiste kenmerken van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) pandemie. De verwachte totale mortaliteitsdruk van COVID-19 houdt rechtstreeks verband met de IFR. Bovendien hangt de rechtvaardiging voor verschillende niet-farmacologische interventies op het gebied van de volksgezondheid in cruciale mate af van de IFR. Sommige agressieve interventies die mogelijk ook meer uitgesproken collaterale schade veroorzaken, kunnen als passend worden beschouwd als de IFR hoog is. Omgekeerd kunnen dezelfde maatregelen onder de aanvaardbare risico-batendrempels vallen als de IFR laag is.”

“Interessant is dat de meeste studies, ondanks hun verschillen in opzet, uitvoering en analyse, IFR-puntschattingen geven die binnen een relatief smal bereik liggen. Zeven van de twaalf afgeleide IFR’s liggen in het bereik van 0,07 tot 0,20 (gecorrigeerde IFR van 0,06 tot 0,16) en zijn vergelijkbaar met de IFR-waarden van seizoensinfluenza. Drie waarden zijn iets hoger (gecorrigeerde IFR van 0,25-0,40 in Gangelt, Genève en Wuhan) en twee zijn iets lager dan dit bereik (gecorrigeerde IFR van 0,02-0,03 in Kobe en Oise).”

Bron: The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, 19 mei 2020

“The infection fatality rate (IFR), the probability of dying for a person who is infected, is one of the most critical and most contested features of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The expected total mortality burden of COVID-19 is directly related to the IFR. Moreover, justification for various non-pharmacological public health interventions depends crucially on the IFR. Some aggressive interventions that potentially induce also more pronounced collateral harms may be considered appropriate, if IFR is high. Conversely, the same measures may fall short of acceptable risk-benefit thresholds, if the IFR is low.”

“Interestingly, despite their differences in design, execution, and analysis, most studies provide IFR point estimates that are within a relatively narrow range. Seven of the 12 inferred IFRs are in the range 0.07 to 0.20 (corrected IFR of 0.06 to 0.16) which are similar to IFR values of seasonal influenza. Three values are modestly higher (corrected IFR of 0.25-0.40 in Gangelt, Geneva, and Wuhan) and two are modestly lower than this range (corrected IFR of 0.02-0.03 in Kobe and Oise).”

Source: The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, May 19, 2020

“De ernstigste bedreiging van een respiratoir virus sinds de H1N1-grieppandemie van 1918”

“De wereldwijde impact van COVID-19 is enorm geweest, en de bedreiging van de volksgezondheid die het vertegenwoordigt, is de ernstigste bedreiging van een respiratoir virus sinds de H1N1-grieppandemie van 1918.


“In totaal voorspellen we bij een ongecontroleerde epidemie ongeveer 510.000 sterfgevallen in Groot-Brittannië en 2,2 miljoen in de VS, zonder rekening te houden met de mogelijke negatieve gevolgen van het overweldigende aantal sterfgevallen in de gezondheidszorg.”

Bron: Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, 15 maart 2020
Unmitigated  epidemic  scenarios  for GB and the US.

“The global impact of COVID-19 has been profound, and the public health threat it represents is the most serious seen in a respiratory virus since the 1918 H1N1 influenza pandemic.”


“In total, in an unmitigated epidemic, we would predict approximately 510,000 deaths in GB and 2.2 million in the US, not accounting for the potential negative effects of health systems being overwhelmed on mortality.”

Source: Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, 15 March 2020

Deskundigen in Engeland geschokt door stijging niet-Covid-19 sterfgevallen

Engeland en Wales hebben een recordaantal sterfgevallen in één week gekend, met 6.000 meer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar.

Slechts de helft van die extra aantallen werd toegeschreven aan het coronavirus. Deskundigen zeiden dat ze geschokt waren door de stijging, met name in niet-Covid-19 sterfgevallen, en uitten hun bezorgdheid over het feit dat de lockdown onbedoelde gevolgen zou kunnen hebben voor de gezondheid van de mensen.

Men vreest dat patiënten geen hulp zoeken voor levensbedreigende aandoeningen, waaronder hartaanvallen, omdat ze zich zorgen maken over het oplopen van het coronavirus in het ziekenhuis.

Bron: Coronavirus: Record weekly death toll as fearful patients avoid hospitals, 15 april 2020

10.000 “niet-corona” sterfgevallen in Groot-Brittannië, 2.000 per week

“Een nieuwe analyse door Edge Health, een toonaangevende gegevensverstrekker aan NHS-trusts, waarschuwt dat een tweede en vervolgens een derde golf van “niet-corona” sterfgevallen op het punt staan Groot-Brittannië te treffen.”

“De “tweede golf” is al aan het breken. Deze bestaat uit niet-coronaviruspatiënten die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg vanwege de crisis. Op basis van de gegevens van ONS en NHS, schat Edge Health deze sterfgevallen tot nu op ongeveer 10.000 en gaat het om ongeveer 2.000 per week.”

“Er zal dan een “derde golf” van sterfgevallen zijn waar Brittannië mee te kampen heeft. Deze bestaat niet uit noodgevallen, maar uit mensen die aandoeningen ontwikkelen zoals kanker en hartziekten die door de Covid-crisis niet gediagnosticeerd worden.”

“Zoals we gisteren al meldden, was het streven om patiënten uit ziekenhuisbedden te halen in de latere helft van maart en begin april zo intens dat veel fragiele en kwetsbare patiënten werden overgebracht naar verpleeghuizen – sommigen van hen waren drager van het coronavirus.”

Bron: Two new waves of deaths are about to break over the NHS, new analysis warns, 25 april 2020, geraadpleegd op 5 mei 2020

“A new analysis by Edge Health, a leading provider of data to NHS trusts, warns that a second and then a third wave of “non-corona” deaths are about to hit Britain.”

“The “second wave” is already breaking. It is made up of non-coronavirus patients not able or willing to access healthcare because of the crisis. Based on ONS and NHS data, Edge Health estimates these deaths now total approximately 10,000 and are running at around 2,000 a week.”

“As we reported yesterday, the dash to get patients out of hospital beds in the later half of March and early April was so intense that many frail and vulnerable patients were transferred into nursing homes – some of them carrying the coronavirus.”

Source: Two new waves of deaths are about to break over the NHS, new analysis warns, 25 april 2020, accessed on 5 May 2020

Hamburg: afname van het aantal sterfgevallen aan Covid-19 met tot 50 procent

Hamburg is onlangs, in strijd met de richtlijnen van het Berlijnse Robert Koch Instituut, begonnen met het maken van onderscheid tussen sterfgevallen “met” en “door” coronavirussen, wat tot een afname van het aantal sterfgevallen aan Covid-19 heeft geleid.

Bron: Fakten zu Covid-19, 5 april 2020

En dit is die afname:

De Hamburgse gezondheidsdienst heeft positieve sterfgevallen getest die recentelijk door de forensische geneeskunde zijn onderzocht om alleen “echte” coronadoden te tellen. Als gevolg daarvan is het aantal sterfgevallen in vergelijking met de cijfers van het Robert Koch-Instituut al met tot 50% verminderd.

Bron: Hamburg will nur “echte” Coronavirus-Tote zählen, 2 april 2020

Hamburg hatte zuletzt, entgegen den Vorgaben des Berliner Robert-Koch-Instituts, damit begonnen, zwischen Todesfällen „mit“ und „durch“ Coronaviren zu unterscheiden, was zu einem Rückgang der Covid19-Todesfälle führte.

Quelle: Fakten zu Covid-19, 5. April 2020

Das Gesundheitsamt von Hamburg lässt testpositive Sterbefälle neu durch die Rechtsmedizin untersuchen, um nur noch „echte“ Corona-Todesfälle zu zählen. Dadurch habe sich die Anzahl der Todesfälle im Vergleich zu den Angaben des Robert-Koch-Instituts bereits um bis zu 50% reduziert.

Quelle: Hamburg will nur “echte” Coronavirus-Tote zählen, 2. April 2020

In Italië worden alle mensen die sterven in ziekenhuizen met het coronavirus geacht te sterven aan het coronavirus

“De manier waarop we sterfgevallen in ons land coderen is zeer genereus in de zin dat alle mensen die sterven in ziekenhuizen met het coronavirus worden geacht te sterven aan het coronavirus.”

“Bij een herbeoordeling door het National Institute of Health heeft slechts 12 procent van de overlijdensakten een directe oorzaak van het coronavirus aangetoond, terwijl 88 procent van de patiënten die zijn overleden minimaal één pre-morbiditeit hebben – velen hadden er twee of drie.”

Bron: Why have so many coronavirus patients died in Italy?, The Telegraph, 23 maart 2020, geraadpleegd op on 27 april 2020

“The way in which we code deaths in our country is very generous in the sense that all the people who die in hospitals with the coronavirus are deemed to be dying of the coronavirus.

“On re-evaluation by the National Institute of Health, only 12 per cent of death certificates have shown a direct causality from coronavirus, while 88 per cent of patients who have died have at least one pre-morbidity – many had two or three,” he says.

Source: Why have so many coronavirus patients died in Italy?, The Telegraph, 23 March 2020, accessed on April 27 2020