John Ioannidis’ meta-analyse naar de sterftecijfers van COVID-19

“Het sterftecijfer van de infectie (IFR), de kans om te sterven voor een persoon die besmet is, is een van de meest kritieke en meest betwiste kenmerken van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) pandemie. De verwachte totale mortaliteitsdruk van COVID-19 houdt rechtstreeks verband met de IFR. Bovendien hangt de rechtvaardiging voor verschillende niet-farmacologische interventies op het gebied van de volksgezondheid in cruciale mate af van de IFR. Sommige agressieve interventies die mogelijk ook meer uitgesproken collaterale schade veroorzaken, kunnen als passend worden beschouwd als de IFR hoog is. Omgekeerd kunnen dezelfde maatregelen onder de aanvaardbare risico-batendrempels vallen als de IFR laag is.”

“Interessant is dat de meeste studies, ondanks hun verschillen in opzet, uitvoering en analyse, IFR-puntschattingen geven die binnen een relatief smal bereik liggen. Zeven van de twaalf afgeleide IFR’s liggen in het bereik van 0,07 tot 0,20 (gecorrigeerde IFR van 0,06 tot 0,16) en zijn vergelijkbaar met de IFR-waarden van seizoensinfluenza. Drie waarden zijn iets hoger (gecorrigeerde IFR van 0,25-0,40 in Gangelt, Genève en Wuhan) en twee zijn iets lager dan dit bereik (gecorrigeerde IFR van 0,02-0,03 in Kobe en Oise).”

Bron: The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, 19 mei 2020

“The infection fatality rate (IFR), the probability of dying for a person who is infected, is one of the most critical and most contested features of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The expected total mortality burden of COVID-19 is directly related to the IFR. Moreover, justification for various non-pharmacological public health interventions depends crucially on the IFR. Some aggressive interventions that potentially induce also more pronounced collateral harms may be considered appropriate, if IFR is high. Conversely, the same measures may fall short of acceptable risk-benefit thresholds, if the IFR is low.”

“Interestingly, despite their differences in design, execution, and analysis, most studies provide IFR point estimates that are within a relatively narrow range. Seven of the 12 inferred IFRs are in the range 0.07 to 0.20 (corrected IFR of 0.06 to 0.16) which are similar to IFR values of seasonal influenza. Three values are modestly higher (corrected IFR of 0.25-0.40 in Gangelt, Geneva, and Wuhan) and two are modestly lower than this range (corrected IFR of 0.02-0.03 in Kobe and Oise).”

Source: The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, May 19, 2020