DEFINITIE VOOR STERFGEVALLEN ALS GEVOLG VAN COVID-19

“2 DEFINITIE VOOR STERFGEVALLEN ALS GEVOLG VAN COVID-19
Een overlijden als gevolg van COVID-19 wordt voor toezichtsdoeleinden gedefinieerd als een overlijden als gevolg van een klinisch vergelijkbare ziekte, in een waarschijnlijk of bevestigd COVID-19 geval, tenzij er een duidelijke alternatieve doodsoorzaak is die niet in verband kan worden gebracht met de COVID-ziekte (bv. trauma). Er mag geen periode van volledig herstel van COVID-19 zijn tussen ziekte en overlijden.”

“Een sterfgeval als gevolg van COVID-19 kan niet worden toegeschreven aan een andere ziekte (bv. kanker) en moet worden geteld onafhankelijk van reeds bestaande aandoeningen waarvan wordt vermoed dat ze een ernstig verloop van COVID-19 veroorzaken.”

“COVID-19 moet worden vermeld op de medische verklaring van de doodsoorzaak voor ALLE overledenen waarbij de ziekte, of verondersteld wordt de dood te hebben veroorzaakt, of te hebben bijgedragen aan de dood.”

Bron: INTERNATIONAL GUIDELINES FOR CERTIFICATION AND CLASSIFICATION (CODING) OF COVID-19AS CAUSE OF DEATH, 20 april 2020, geraadpleegd op 8 juni 2020

“2 DEFINITION FOR DEATHS DUE TO COVID-19
A death due to COVID-19 is defined for surveillance purposes as a death resulting from a clinically compatible illness, in a probable or confirmed COVID-19 case, unless there is a clear alternative cause of death that cannot be related to COVID disease (e.g. trauma). There should be no period of complete recovery from COVID-19 between illness and death.”

“A death due to COVID-19 may not be attributed to another disease (e.g. cancer) and should be counted independently of preexisting conditions that are suspected of triggering a severe course of COVID-19.”

“COVID-19 should be recorded on the medical certificate of cause of death for ALL decedents where the disease caused, or is assumed to have caused, or contributed to death.”

Source: INTERNATIONAL GUIDELINES FOR CERTIFICATION AND CLASSIFICATION (CODING) OF COVID-19AS CAUSE OF DEATH, April 20, 2020, accessed on June 8, 2020