Elk jaar sterven er 2,6 miljoen mensen aan infecties van de luchtwegen

“SARS-CoV-2, het nieuwe coronavirus uit China, verspreidt zich over de hele wereld en veroorzaakt een enorme reactie ondanks de huidige lage incidentie buiten China en het Verre Oosten. Vier veel voorkomende coronavirussen zijn op dit moment in omloop en veroorzaken wereldwijd miljoenen gevallen. In dit artikel worden de incidentie en sterftecijfers van deze vier gewone coronavirussen vergeleken met die van SARS-CoV-2 in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De conclusie is dat het probleem van SARS-CoV-2 waarschijnlijk wordt overschat, aangezien elk jaar 2,6 miljoen mensen sterven aan infecties van de luchtwegen, terwijl er op het moment van schrijven minder dan 4000 doden vallen bij SARS-CoV-2.”

“Ten slotte lijkt SARS-CoV-2 in de OESO-landen niet dodelijker te zijn dan andere circulerende virussen. Naast coronavirussen zijn er in de ontwikkelde landen 16 endemische virussen in omloop (adenovirus, bocavirus, cytomegalovirus, enterovirus, influenza A H1N1-virus, influenza A H3N2-virus, influenza B-virus, metapneumovirus, parainfluenzavirus 1, parainfluenzavirus 2, parainfluenzavirus 3, parainfluenzavirus 4, parechovirus, picornavirus, rhinovirus, syncytiaal respiratoir virus), en 2.6 miljoen sterfgevallen door luchtweginfecties (exclusief tuberculose) per jaar wereldwijd vastgesteld [27]. Er is weinig kans dat de opkomst van SARS-CoV-2 deze statistiek significant zal veranderen. Angst zou een grotere impact kunnen hebben dan het virus zelf; een geval van zelfmoord gemotiveerd door de angst voor SARS-CoV-2 is gemeld in India [28].”

Bron: SARS-CoV-2: fear versus data, 19 maart 2020, geraadpleegd op 8 juni 2020

“SARS-CoV-2, the novel coronavirus from China, is spreading around the world, causing a huge reaction despite its current low incidence outside China and the Far East. Four common coronaviruses are in current circulation and cause millions of cases worldwide. This article compares the incidence and mortality rates of these four common coronaviruses with those of SARS-CoV-2 in Organisation for Economic Co-operation and Development countries. It is concluded that the problem of SARS-CoV-2 is probably being overestimated, as 2.6 million people die of respiratory infections each year compared with less than 4000 deaths for SARS-CoV-2 at the time of writing.”

“Finally, in OECD countries, SARS-CoV-2 does not seem to be deadlier than other circulating viruses. In addition to coronaviruses, there are 16 endemic viruses in common circulation in developed countries (adenovirus, bocavirus, cytomegalovirus, enterovirus, influenza A H1N1 virus, influenza A H3N2 virus, influenza B virus, metapneumovirus, parainfluenzae virus 1, parainfluenzae virus 2, parainfluenzae virus 3, parainfluenzae virus 4, parechovirus, picornavirus, rhinovirus, syncytial respiratory virus), and 2.6 million deaths from respiratory infections (excluding tuberculosis) per year have been noted in recent years worldwide [27]. There is little chance that the emergence of SARS-CoV-2 could change this statistic significantly. Fear could have a larger impact than the virus itself; a case of suicide motivated by the fear of SARS-COV-2 has been reported in India [28].”

Source: SARS-CoV-2: fear versus data, March 19, 2020, accessed on June 8 2020