In 30 jaar van publieke gezondheidszorg heb ik nog nooit zoiets als dit gezien

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik ervan moet denken, maar ik zal je zeggen wat ik vind. Ten eerste, wil ik zeggen dat ik in 30 jaar van publieke gezondheidszorg nog nooit zoiets als dit heb gezien. Ik heb het niet over de pandemie, want daar heb ik er al 30 van gezien, één per jaar. Het heet griep. En andere respiratoire ziekte virussen, we weten niet altijd wat ze zijn. Maar ik heb deze reactie nog nooit gezien, en ik probeer te begrijpen waarom.

Ik moet zeggen dat ik echt voel voor mijn collega’s die in de praktijk van de volksgezondheid werken. Het is voor mij gemakkelijk om in de fauteuil van mijn kantoor te zitten en dit te bekijken en te observeren, en kritisch te zijn en ideeën te hebben. Maar ik voel echt met hen mee om drie redenen.

Een daarvan is dat de gegevens die ze krijgen onvolledig zijn om de omvang van de dreiging echt te kunnen inschatten. We krijgen zeer ruwe cijfers over het aantal gevallen en sterfgevallen, zeer weinig informatie over het aantal testen, besmettelijke analyses, de ernstgraad, wie in het ziekenhuis wordt opgenomen, wie op de intensive care ligt, wie sterft, wat zijn de definities om te beslissen of iemand aan het coronavirus is overleden of slechts met het coronavirus is gestorven.

Bron: CBS Radio, 15 maart 2020
,

Well I don’t know what to think, frankly, but I’ll tell you what I do think. First, I wanna say that in 30 years of public health medicine I have never seen anything like this, anything anywhere near like this. I’m not talking about the pandemic, because I’ve seen 30 of them, one every year. It is called influenza. And other respiratory illness viruses, we don’t always know what they are. But I’ve never seen this reaction, and I’m trying to understand why

I have to say that I really feel for my colleagues that are in public health practice. it is easy for me to sit in the armchair of my office and look at this and observe it, and be critical and have ideas. But I really feel for them for three reasons.

One is that the data they are getting is incomplete to really make sense of the size of the threat. We are getting very crude numbers of cases and deaths, very little information about testing rates, contagious analysis, severity rates, who is being hospitalised, who is in intensive care, who is dying, what are the definitions to decide if someone died of the coronavirus or just died with the coronavirus.

Source: CBS Radio, March 15 2020