Sucharit Bhakdi: “We beseffen niet dat 20, 30 of 40 of 100 patiënten die positief zijn voor normale Coronavirussen al elke dag sterven”

Interviewer: Hoe zit het met Duitsland?

Prof. Bhakdi : “Het virus heeft zich ook naar ons verspreid. Het verspreidt zich in Duitsland. Een van de belangrijkste gevolgen is dat we nu over voldoende gegevens beschikken om de ware aard van het virus in ons land te meten. Het hoogste alarmniveau is afgekondigd en er zijn extreme preventieve maatregelen genomen in de wanhopige poging om de verspreiding van het virus te vertragen.

“Ja en dit is de ongelooflijke tragedie. Omdat al deze genomen maatregelen eigenlijk zinloos zijn.

“Namelijk, de dringende vragen zijn beantwoord.

“De eerste: Veroorzaakt het virus over het algemeen ernstigere ziekten bij jonge mensen en doodt het patiënten die geen gelijktijdige ziekte hebben? Dit zou hen anders maken dan andere alledaagse Coronavirussen van de wereld. Het antwoord is duidelijk: NEE.

“We hebben 10.000 besmettingen gemeld (18 maart 2020). 99,5% heeft geen of slechts milde symptomen. Hier zien we al dat het vals en gevaarlijk is om over 10.000 “patiënten” te praten. Ze zijn niet ernstig ziek. ” besmetting” is niet identiek aan “ziekte” Van de 10.000 geïnfecteerde mensen waren er slechts 50-60 ernstig ziek. En 30 stierven tot op de dag van vandaag. “Dus we hebben een schijnbaar sterftecijfer van 1 COVID-19 positief geval per dag. Tot nu toe.

“Het dreigende ergste scenario dat volgens de autoriteiten voorkomen moet worden, is dat we 1 miljoen gevallen en misschien 3.000 sterfgevallen in 100 dagen zouden hebben. Dat zou 30 doden per dag betekenen.”

Interviewer: Het doel is om dit “worst case scenario” te voorkomen? Alle huidige noodmaatregelen hebben tot doel de verspreiding van het virus te vertragen om levens te redden.

Prof. Bhakdi: “Ja. Maar we kijken nu al naar het “worst case scenario” – met 30 doden per dag. 30 doden per dag klinkt misschien wel heel erg veel. Houd er rekening mee dat er elke dag 2.200 mensen boven de 65 jaar van ons heengaan, hier in Duitsland. Hoeveel zijn er niet bekend, dus laten we gewoon uitgaan van 1% (wat zeker te laag is). “Dit zou zich vertalen naar 22 per dag. En deze sterven elke dag. Het enige verschil is dat we het niet hebben over “Corona-doden” Omdat we weten dat deze virussen normaal gesproken niet de belangrijkste doodsoorzaak zijn.

Dus wat we op dit moment doen is voorkomen dat deze 22 worden vervangen door 30 COVID-19 positieve patiënten. Dit is wat er gebeurt.

We zijn bang dat 1.000.000 besmettingen met het nieuwe virus zullen leiden tot 30 sterfgevallen per dag in de komende 100 dagen.

Maar we beseffen niet dat 20, 30 of 40 of 100 patiënten die positief zijn voor normale Coronavirussen al elke dag sterven.

Bron: Fragment uit een video interview, vertaald vanuit het Engelstalige, niet volledige transcript op de blog van Peter Hitchens, An Expert says the Current response to the Coronavirus is ‘Grotesque, Absurd and Very Dangerous.’, 24 maart 2020, geraadpleegd op 14 april 2020

Q: What about Germany?

Prof Bhakdi : “The virus has also spread to us. It is spreading in Germany. One most important consequence being that we now have sufficient data to gauge the true nature of the virus in our country.The highest alert level has been proclaimed and extreme preventive measures have been installed in the desperate attempt to retard spread of the virus.

“Yes and this is the incredible tragedy. Because all these adopted measures are actually senseless.

“Namely, the pressing questions are answered.

“The first one: Does the virus generally cause more serious illness in young people and kill patients who have no concurring illness? This would make
them different from other everyday Corona viruses of the world. The answer is clearly: NO.

“We have 10,000 infections reported (18th March 2020). 99.5% have no or only mild symptoms. Here we already see that it is false and dangerous to talk about 10,000 “patients”. They are not seriously ill. ‘Infection’ is not identical with ‘disease’ Of the 10,000 infected people, only 50-60 were severely ill. And 30 died to the
present day. “So we have an apparent mortality rate of 1 COVID-19 positive case per day. Up to now.

“The looming worst case scenario that must be prevented according to the authorities is that we would have 1 million cases and maybe 3,000 deaths in 100
days. This would mean 30 deaths a day.”

Q: The aim is to prevent this “worst case scenario” ? All current emergency measures aim to slow down virus spread to save lives.

Prof Bhakdi: “Yes. But we are looking already at the worst case scenario – with 30 deaths a day. 30 deaths a day may sound like very much. Keep in mind that every day, 2,200 over 65 year olds depart from us, here in Germany. How many are not known, so let us just assume 1% (which is surely too low). “This would translate to 22 a day. And these die every day. The only difference is that we do not talk about “Corona-deaths” Because we know that these viruses are normally not the major cause of death.

So what we are doing in the moment is to prevent these these 22 being replaced by 30 COVID-19 positive patients. This is what is happening.

We are afraid that 1,000,000 infections with the new virus will lead to 30 deaths a day over the next 100 days.

But we do not realise that 20, 30 or 40 or 100 patients positive for normal Corona viruses are already dying every day.

Source: Segment from a video interview, taken from the incomplete transcript on Peter Hitchens’ blog, An Expert says the Current response to the Coronavirus is ‘Grotesque, Absurd and Very Dangerous.’, 24 March 2020, accessed on 14 April 2020