Prof. Bhakdi: Wereldwijd wordt de fout gemaakt om virusgerelateerde sterfgevallen te melden zodra wordt vastgesteld dat het virus op het moment van overlijden aanwezig was – ongeacht andere factoren

4. Sterfte

De angst voor een stijging van het sterftecijfer in Duitsland (momenteel 0,55 procent) is momenteel onderwerp van bijzonder intense media-aandacht. Veel mensen maken zich zorgen dat het net als in Italië (10 procent) en Spanje (7 procent) omhoog zou kunnen schieten als er niet op tijd actie wordt ondernomen.

Tegelijkertijd wordt wereldwijd de fout gemaakt om virusgerelateerde sterfgevallen te melden zodra wordt vastgesteld dat het virus op het moment van overlijden aanwezig was – ongeacht andere factoren. Dit is in strijd met een basisprincipe van de infectiologie: alleen wanneer zeker is dat een agens een belangrijke rol heeft gespeeld in de ziekte of de dood, kan een diagnose worden gesteld. De Vereniging van de wetenschappelijke medische verenigingen van Duitsland schrijft in haar richtlijnen uitdrukkelijk: “Naast de doodsoorzaak moet een causale relatie worden vermeld, met de bijbehorende onderliggende ziekte op de derde plaats op de overlijdensakte. Incidenteel moeten er ook vier oorzakelijke ketens worden vermeld.” [6]

Op dit moment is er geen officiële informatie over de vraag of er, in ieder geval achteraf, kritischer analyses van medische dossiers zijn uitgevoerd om vast te stellen hoeveel sterfgevallen daadwerkelijk te wijten zijn aan het virus.

Bron: Open brief aan Bondskanselier Angela Merkel (video), 26 maart 2020

Prof. Sucharit Bhakdi: “Onderzoek laat zien dat het nieuwe virus NIET gevaarlijker is dan traditionele coronavirussen”

2. Gevaar

Coronavirussen zijn al lange tijd in omloop – grotendeels ongemerkt door de media. [2] Als zou blijken dat het COVID-19 virus geen significant hoger risicopotentieel heeft dan de reeds circulerende coronavirussen, dan zouden alle tegenmaatregelen uiteraard overbodig worden.

Het internationaal erkende “International Journal of Antimicrobial Agents” zal binnenkort een artikel publiceren dat precies op deze vraag ingaat. Voorlopige resultaten van het onderzoek zijn nu al te zien en leiden tot de conclusie dat het nieuwe virus NIET gevaarlijker is dan de traditionele coronavirussen. De auteurs drukken dit uit in de titel van hun paper “SARS-CoV-2: Fear versus Data”. [3]

Bron: Open brief aan Bondskanselier Angela Merkel (video), 26 maart 2020

Sucharit Bhakdi: “We beseffen niet dat 20, 30 of 40 of 100 patiënten die positief zijn voor normale Coronavirussen al elke dag sterven”

Interviewer: Hoe zit het met Duitsland?

Prof. Bhakdi : “Het virus heeft zich ook naar ons verspreid. Het verspreidt zich in Duitsland. Een van de belangrijkste gevolgen is dat we nu over voldoende gegevens beschikken om de ware aard van het virus in ons land te meten. Het hoogste alarmniveau is afgekondigd en er zijn extreme preventieve maatregelen genomen in de wanhopige poging om de verspreiding van het virus te vertragen.

“Ja en dit is de ongelooflijke tragedie. Omdat al deze genomen maatregelen eigenlijk zinloos zijn.

“Namelijk, de dringende vragen zijn beantwoord.

“De eerste: Veroorzaakt het virus over het algemeen ernstigere ziekten bij jonge mensen en doodt het patiënten die geen gelijktijdige ziekte hebben? Dit zou hen anders maken dan andere alledaagse Coronavirussen van de wereld. Het antwoord is duidelijk: NEE.

“We hebben 10.000 besmettingen gemeld (18 maart 2020). 99,5% heeft geen of slechts milde symptomen. Hier zien we al dat het vals en gevaarlijk is om over 10.000 “patiënten” te praten. Ze zijn niet ernstig ziek. ” besmetting” is niet identiek aan “ziekte” Van de 10.000 geïnfecteerde mensen waren er slechts 50-60 ernstig ziek. En 30 stierven tot op de dag van vandaag. “Dus we hebben een schijnbaar sterftecijfer van 1 COVID-19 positief geval per dag. Tot nu toe.

“Het dreigende ergste scenario dat volgens de autoriteiten voorkomen moet worden, is dat we 1 miljoen gevallen en misschien 3.000 sterfgevallen in 100 dagen zouden hebben. Dat zou 30 doden per dag betekenen.”

Interviewer: Het doel is om dit “worst case scenario” te voorkomen? Alle huidige noodmaatregelen hebben tot doel de verspreiding van het virus te vertragen om levens te redden.

Prof. Bhakdi: “Ja. Maar we kijken nu al naar het “worst case scenario” – met 30 doden per dag. 30 doden per dag klinkt misschien wel heel erg veel. Houd er rekening mee dat er elke dag 2.200 mensen boven de 65 jaar van ons heengaan, hier in Duitsland. Hoeveel zijn er niet bekend, dus laten we gewoon uitgaan van 1% (wat zeker te laag is). “Dit zou zich vertalen naar 22 per dag. En deze sterven elke dag. Het enige verschil is dat we het niet hebben over “Corona-doden” Omdat we weten dat deze virussen normaal gesproken niet de belangrijkste doodsoorzaak zijn.

Dus wat we op dit moment doen is voorkomen dat deze 22 worden vervangen door 30 COVID-19 positieve patiënten. Dit is wat er gebeurt.

We zijn bang dat 1.000.000 besmettingen met het nieuwe virus zullen leiden tot 30 sterfgevallen per dag in de komende 100 dagen.

Maar we beseffen niet dat 20, 30 of 40 of 100 patiënten die positief zijn voor normale Coronavirussen al elke dag sterven.

Bron: Fragment uit een video interview, vertaald vanuit het Engelstalige, niet volledige transcript op de blog van Peter Hitchens, An Expert says the Current response to the Coronavirus is ‘Grotesque, Absurd and Very Dangerous.’, 24 maart 2020, geraadpleegd op 14 april 2020

Q: What about Germany?

Prof Bhakdi : “The virus has also spread to us. It is spreading in Germany. One most important consequence being that we now have sufficient data to gauge the true nature of the virus in our country.The highest alert level has been proclaimed and extreme preventive measures have been installed in the desperate attempt to retard spread of the virus.

“Yes and this is the incredible tragedy. Because all these adopted measures are actually senseless.

“Namely, the pressing questions are answered.

“The first one: Does the virus generally cause more serious illness in young people and kill patients who have no concurring illness? This would make
them different from other everyday Corona viruses of the world. The answer is clearly: NO.

“We have 10,000 infections reported (18th March 2020). 99.5% have no or only mild symptoms. Here we already see that it is false and dangerous to talk about 10,000 “patients”. They are not seriously ill. ‘Infection’ is not identical with ‘disease’ Of the 10,000 infected people, only 50-60 were severely ill. And 30 died to the
present day. “So we have an apparent mortality rate of 1 COVID-19 positive case per day. Up to now.

“The looming worst case scenario that must be prevented according to the authorities is that we would have 1 million cases and maybe 3,000 deaths in 100
days. This would mean 30 deaths a day.”

Q: The aim is to prevent this “worst case scenario” ? All current emergency measures aim to slow down virus spread to save lives.

Prof Bhakdi: “Yes. But we are looking already at the worst case scenario – with 30 deaths a day. 30 deaths a day may sound like very much. Keep in mind that every day, 2,200 over 65 year olds depart from us, here in Germany. How many are not known, so let us just assume 1% (which is surely too low). “This would translate to 22 a day. And these die every day. The only difference is that we do not talk about “Corona-deaths” Because we know that these viruses are normally not the major cause of death.

So what we are doing in the moment is to prevent these these 22 being replaced by 30 COVID-19 positive patients. This is what is happening.

We are afraid that 1,000,000 infections with the new virus will lead to 30 deaths a day over the next 100 days.

But we do not realise that 20, 30 or 40 or 100 patients positive for normal Corona viruses are already dying every day.

Source: Segment from a video interview, taken from the incomplete transcript on Peter Hitchens’ blog, An Expert says the Current response to the Coronavirus is ‘Grotesque, Absurd and Very Dangerous.’, 24 March 2020, accessed on 14 April 2020

Professor Sucharit Bhakdi: “Ik kan alleen maar zeggen dat al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord vanwege niets anders dan een spook”

“Om te voorkomen dat COVID-19 in plaats van de andere Coronavirussen opduikt, worden er extreme maatregelen genomen.

Interviewer: Dus wat vindt u daarvan?

Prof. Bhakdi : “Ze zijn grotesk, absurd en zeer gevaarlijk.

“Onze oudere burgers hebben het volste recht om moeite te doen om niet te behoren tot de 2200 die dagelijks aan hun laatste reis beginnen. Sociale contacten en sociale evenementen, theater en muziek, reis- en vakantierecreatie, sport en hobby’s, enz. helpen allemaal om hun verblijf op aarde te verlengen.

De levensverwachting van miljoenen mensen wordt verkort.

De afschuwelijke impact op de wereldeconomie bedreigt het bestaan van talloze mensen. De gevolgen voor de medische zorg zijn ingrijpend. De dienstverlening aan patiënten in nood wordt al verminderd, de operaties worden afgelast, de praktijken zijn leeg, het personeel in het ziekenhuis slinkt.

Dit alles zal diepgaande gevolgen hebben voor onze hele samenleving.

Ik kan alleen maar zeggen dat al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord vanwege niets anders dan een spook.

Bron: Fragment uit een video interview, vertaald vanuit het Engelstalige, niet volledige transcript op de blog van Peter Hitchens, An Expert says the Current response to the Coronavirus is ‘Grotesque, Absurd and Very Dangerous.’, 24 maart 2020, geraadpleegd op 14 april 2020

“To avoid CO|VID-19 entering the scene instead of the other Corona viruses, extreme measures are installed.’

Q: So what do you think about them?

Prof Bhakdi :: “They are grotesque, absurd and very dangerous.

“Our elderly citizens have every right to make efforts not to belong to the 2200 who daily embark on their last journey. Social contacts and social events, theatre and music, travel and holiday recreation, sports and hobbies , etc, etc, all help to prolong their stay on earth.

The life expectancy of millions is being shortened.

The horrifying impact on world economy threatens the existence of countless people. The consequences on medical care are profound. Already services to
patients who are in need are reduced, operations cancelled, practices empty, hospital personnel dwindling.

All this will impact profoundly on our whole society.
I can only say that all these measures are leading to self-destruction and collective suicide because of nothing but a spook.”

Source: Segment from a video interview, taken from the incomplete transcript on Peter Hitchens’ blog, An Expert says the Current response to the Coronavirus is ‘Grotesque, Absurd and Very Dangerous.’, 24 March 2020, accessed on 14 April 2020

Misschien wel één van de meest invloedrijke wetenschappers ter wereld: John Ioannidis

Gezien deze bekendheid en het feit dat zijn werk zich in grote lijnen richt op het werk van alle anderen in de geneeskunde, maar ook op alles wat artsen doen en alle gezondheidsadviezen die we krijgen, is Ioannidis misschien wel één van de meest invloedrijke wetenschappers ter wereld.

Bron: Dr. John Ioannidis Exposes the Bad Science of Colleagues, The Atlantic, 2010, geraadpleegd op 13 april 2020

Given this exposure, and the fact that his work broadly targets everyone else’s work in medicine, as well as everything that physicians do and all the health advice we get, Ioannidis may be one of the most influential scientists alive.

Source: Dr. John Ioannidis Exposes the Bad Science of Colleagues, The Atlantic, 2010, accessed on 13 April 2020

Professor Knut Wittkowski’: “Er is niets dat fundamenteel anders is dan de griepuitbraken die we in andere jaren zien”

https://www.bitchute.com/video/dY46KuhnBn4P/

Of klik hier om de video getiteld “Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski | Episode 2” op Bitchute te kijken.

De tekst van het interview kun je hier vinden. Er is ook een Duitse vertaling: deel 1 en deel 2.

Wie is Knut Wittkowski?

  • Knut M. Wittkowski behaalde zijn doctoraat in de computerwetenschappen aan de Universiteit van Stuttgart
  • en zijn ScD (Habilitation) in de Medische Biometrie aan de Eberhard-Karls-Universiteit Tuüingen, beide in Duitsland.
  • Hij werkte 15 jaar samen met professor Klaus Dietz, een vooraanstaand epidemioloog die de term “reproductienummer” bedacht, op de Epidemiologie van HIV
  • 20 jaar lang leidde hij de afdeling Biostatistiek, Epidemiologie en Research Design aan de Rockefeller University, New York.
  • Dr. Wittkowski is momenteel de CEO van ASDERA LLC, een bedrijf dat nieuwe behandelingen voor complexe ziekten ontdekt met gegevens van genoombrede associatiestudies.
  • Zijn werk is veelvuldig geciteerd in de technische en medische literatuur.
  • Wittkowski maakte naam in de jaren tachtig toen hij het gevaar van een HIVepidemie in de heteroseksuele bevolking ontkende – en gelijk kreeg.
  • Hij maakte ook naam met zijn kritiek op de wetenschappelijk aanvechtbare politieke richtlijnen tegen HIV/AIDS in Duitsland in diezelfde periode.

Verschillende coronavirussen besmetten miljoenen mensen per jaar

Verschillende coronavirussen besmetten miljoenen mensen per jaar, en ze komen vooral voor bij ouderen en bij patiënten die in de winter in het ziekenhuis zijn opgenomen met een luchtwegaandoening. Een serologische analyse16 van CoV 229E en OC43 in 4 volwassen populaties die tijdens de winter van 1999-2003 onder toezicht stonden voor acute luchtwegaandoeningen (gezonde jongvolwassenen, gezonde oudere volwassenen, risicovolle volwassenen met een onderliggende hartziekte, en een gehospitaliseerde groep) toonde jaarlijkse besmettingspercentages die varieerden van 2,8% tot 26% in prospectieve cohorten, en een prevalentie van 3,3%-11,1% in het gehospitaliseerde cohort.”

“Afgezien van de bekende en zeer dodelijke SARS- en MERS-coronavirussen, hebben andere coronavirussen waarschijnlijk miljoenen mensen geïnfecteerd en duizenden mensen gedood. Het is echter pas dit jaar dat elk geval en elk sterfgeval een alarmerende nieuwsuitzending krijgt.”

Bron: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, European Journal of Clinical Investigation, 19 maart 2020, geraadpleegd op 11 april 2020

Different coronaviruses infect millions of people every year

“Different coronaviruses actually infect millions of people every year, and they are common especially in the elderly and in hospitalized patients with respiratory illness in the winter. A serological analysis16 of CoV 229E and OC43 in 4 adult populations under surveillance for acute respiratory illness during the winters of 1999–2003 (healthy young adults, healthy elderly adults, high-risk adults with underlying cardiopulmonary disease, and a hospitalized group) showed annual infection rates ranging from 2.8% to 26% in prospective cohorts, and prevalence of 3.3%-11.1% in the hospitalized cohort.”

“Leaving the well-known and highly lethal SARS and MERS coronaviruses aside, other coronaviruses probably have infected millions of people and have killed thousands. However, it is only this year that every single case and every single death gets red alert broadcasting in the news.”

Source: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, European Journal of Clinical Investigation, 19 March 2020, accessed on 11 April 2020

Griep veroorzaakt wereldwijd ongeveer 100 keer meer doden dan het coronavirus

De uitbraak van het coronavirus van dit jaar heeft duidelijk een ongekende hoeveelheid aandacht gekregen. De media hebben munt geslagen uit nieuwsgierigheid, onzekerheid en horror. Een Google-zoekopdracht met “coronavirus” leverde 3.550.000.000 resultaten op 3 maart en 3.660.000.000.000 resultaten op 9 maart. Omgekeerd trok “griep” 30 keer minder aandacht, hoewel het dit seizoen wereldwijd ongeveer 100 keer meer doden veroorzaakt dan het coronavirus.

Bron: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, European Journal of Clinical Investigation, 19 maart 2020, geraadpleegd op 11 april 2020

Influenza causes about 100-fold more deaths globally than coronavirus

This year’s coronavirus outbreak is clearly unprecedented in amount of attention received.Media have capitalized on curiosity, uncertainty and horror. A Google search with “coronavirus” yielded 3,550,000,000 results on March 3 and 3,660,000,000 results on March 9. Conversely, “influenza” attracted 30-fold less attention although this season it causes about 100-fold more deaths globally than coronavirus.

Source: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, European Journal of Clinical Investigation, 19 March 2020, accessed on 11 April 2020

John Ioannidis: “Voor mensen jonger dan 65 jaar kan het risico op overlijden door COVID-19 kleiner zijn dan de kans op overlijden door een auto-ongeluk tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer”

Deze resultaten komen overeen met de belangrijkste epicentra van de pandemie, aangezien onze selectiecriteria expliciet zijn opgesteld om de locaties met de hoogste aantallen doden erin op te nemen. Daarom kan voor de overgrote meerderheid van de landen in de wereld en voor de overgrote meerderheid van de staten en steden in de VS met, dit seizoen, het risico op overlijden door COVID-19 voor mensen jonger dan 65 jaar nog kleiner zijn dan het risico op overlijden door een auto-ongeluk tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer.

Bron: Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters, Medrxiv, 8 april 2020, geraadpleegd op 11 april 2020

These numbers correspond to the main epicenters of the pandemic, since our eligibility criteria were set explicitly to include the locations with the highest numbers of deaths. Therefore, for the vast majority of countries around the world and for the vast majority of states and cities in the USA with, the risk of death from COVID-19 this season for people <65 years old may be even smaller than the risk of dying from a car accident during daily commute.

Source: Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters, accessed on 11 April 2020