De kans om te sterven is niet groter dan bij seizoensgriep

“We realiseerden ons dat het aantal geïnfecteerde mensen ergens tussen de 50 en 85 keer zo groot is dan wat we dachten in vergelijking met wat we hadden vastgelegd. Onmiddellijk betekent dat dat de sterftecijfers van de infectie, de kans op de kans om te sterven als je geïnfecteerd bent, afneemt met een factor 50 tot 85, omdat de noemer in de berekening 50 tot 85 keer zo groot wordt. Onze gegevens suggereren dat COVID-19 een sterftecijfer heeft dat in hetzelfde gebied ligt als de seizoensgriep. Het suggereert dat, hoewel dit een zeer ernstig probleem is, we niet bang hoeven te zijn. Het suggereert dat we een solide basis hebben om optimistisch te zijn over de mogelijkheid om uiteindelijk onze samenleving te heropenen en ons leven terug te krijgen.”

Interviewer: “Ik hoop dat dit eerder vroeger dan later zal gebeuren.”

“Eerder vroeger dan later met volledige controle en een data-gedreven aanpak.”

Bron: Dr. John Ioannidis Announces Results of COVID-19 Serology Study, 19 april 2020, geraadpleegd op 27 april 2020. Dit is een fragment van dit interview: tekst (Engelstalig), Duitse vertaling, video

“We realized that the number of infected people is somewhere between 50 and 85 times more compared to what we thought compared to what had been documented. Immediately that means that the infection fatality rate the chance of dying the probability of dying if you are infected diminishes by 50 to 85 fold. because the denominator in the calculation becomes 50 to 85 fold bigger. Our data suggests that COVID-19 has an infection fatality rate that is in the same ballpark as seasonal influenza. It suggests that, even though this is a very serious problem, we should not fear. It suggests that we have solid ground to have optimism about the possibility of eventually reopening our society and gaining back our lives.”

“Sooner rather than later I hope.”

“Sooner rather than later with full control and a data-driven approach.”

Source: Dr. John Ioannidis Announces Results of COVID-19 Serology Study, 19 April 2020, accessed on 27 April 2020. This is a clip from this interview. A transcript is available.

Duitstalig

Een samenvatting van dit interview in het Duits, is hier te lezen: Wer hat Angst vor Professor Ioannidis?. Het volledige transcript kun je hier bekijken.

“Er is nergens ter wereld bewijs dat de lockdown enig positief effect heeft gehad; Wel is er veel bewijs dat het negatieve gevolgen heeft”

Er is nergens ter wereld bewijs dat de lockdown enig positief effect heeft gehad. Wel is er veel bewijs dat het negatieve gevolgen heeft, dat het afvlakken van de curve het verlengt en het opbouwen van groepsimmuniteit voorkomt.

Bron: Is social distancing helping?, video The Highwire, 10 april 2020

There is no evidence anywhere in the world that the lockdown had any positive effect. Actually there’s a lot of evidence that it is negative, that flattening the curve prolonged it and prevents herd immunity from building up

Source: Is social distancing helping?, video The Highwire, April 10, 2020

“We zullen echter meer gevallen zien onder de ouderen, omdat we de schoolkinderen hebben verhinderd om groepsimmuniteit te creëren”

[27:05.04] JOHN: En wat zijn volgens u de mogelijke gezondheidsrisico’s van het beleid dat we nu voeren, het thuis blijven?

[27:14.01] WITTKOWSKI: Nou, we zullen misschien een totaal van minder gevallen zien, dat is mogelijk. We zullen echter meer gevallen zien onder de ouderen, omdat we de schoolkinderen hebben verhinderd om groepsimmuniteit te creëren. En dus zullen we uiteindelijk meer doden zien omdat schoolkinderen niet sterven, het zijn ouderen die sterven, we zullen meer doden zien vanwege het afstand houden.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[27:05.04] JOHN: And what do you think are the possible health risks of the policy that we are following now, the shelter in place?

[27:14.01] WITTKOWSKI: Well, we will see maybe a total of fewer cases—that is possible. However, we will see more cases among the elderly, because we have prevented the school children from creating herd immunity. And so, in the end, we will see more death because the school children don’t die, it’s the elderly people who die, we will see more death because of this social distancing.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

Dit is een griepepidemie die niet fundamenteel anders is dan de griepuitbraken die we in andere jaren zien: er is niets om bang voor te zijn

[25:08.17] Er is niets om bang voor te zijn. Dit is een griepepidemie zoals elke andere griep. Misschien iets ernstiger, maar er is niets dat fundamenteel anders is dan de griepuitbraken die we in andere jaren zien.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[25:08.17] There is nothing to be scared about. This is a flu epidemic like every other flu. Maybe a bit more severe, but nothing that is fundamentally different from the flus that we see in other years.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

“Kinderen zijn evolutionair ontworpen om tijdens hun leven aan allerlei virussen te worden blootgesteld”

[00:44.20] WITTKOWSKI: Zoals bij elke luchtwegaandoening moeten we de ouderen en kwetsbare personen beschermen, want als ze een longontsteking krijgen, hebben ze een groot risico om aan de longontsteking te sterven. Dat is dus een van de belangrijkste kwesties die we in gedachten moeten houden. Aan de andere kant doen kinderen het heel goed met deze ziekten. Ze zijn evolutionair ontworpen om tijdens hun leven aan allerlei virussen te worden blootgesteld en dus moeten ze naar school blijven gaan en elkaar blijven besmetten. Dat draagt dan bij aan de immuniteit van de groep, wat betekent dat de ouderen na hooguit vier weken weer bij samen met hun familie kunnen zijn, want dan zou het virus zijn verdwenen.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[00:44.20] WITTKOWSKI: As with every respiratory disease, we should protect the elderly and fragile because when they get pneumonia, they have a high risk of dying of the pneumonia. So that is one of the key issues that we should keep in mind. On the other hand, children do very well with these diseases. They’re evolutionarily designed to be exposed to all sorts of viruses during their lifetime, and so they should keep going to school and infecting each other. Then, that contributes to herd immunity, which means after about four weeks at the most, the elderly people could start joining their family because then the virus would have been extinguished.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

“Dit is geen situatie waar niemand ooit aan gedacht heeft”

[08:16.20]  LIBBY: Hoe komt het dan dat de ziekenhuizen plotseling meer onder druk staan dan in een vorig griepseizoen en dat de wereldleiders en de nieuwsmedia helemaal losgaan?

[08:29.26] WITTKOWSKI: De financiering van de ziekenhuizen is, zoals iedereen weet, de laatste tijd niet toegenomen. De ziekenhuizen hebben dus moeten bezuinigen, en daarom moeten ze nu hun noodplannen uitvoeren, wat niet vreselijk is. Dat is wat ze al decennialang plannen, dus als ze een paar tenten moeten opzetten in Central Park, is dat niet het einde van de wereld. De tenten zijn er, ze worden goed onderhouden, en ze zullen er een paar weken staan – drie, vier, misschien, en dan is de crisis voorbij. Dit is geen situatie waar niemand ooit aan gedacht heeft.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[08:16.20]  LIBBY: So, what accounts, then, for the fact that the hospitals are suddenly more overrun than they have been in a previous flu season, and for world leaders and the news media just going crazy?

[08:29.26]  WITTKOWSKI: Funding for hospitals has, as everybody knows, not increased recently. So, hospitals had to cut down, and, therefore, they now have to run their emergency plans, which is not terrible. That’s what they have been planning for, for decades, so if they have to put up some tents in Central Park, that’s not the end of the world. The tents are there, they’re maintained very well, and they will be there for a few weeks—three, four, maybe, and then the crisis will be over. This is not a situation nobody has ever thought about.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

“Er zijn geen aanwijzingen dat deze griep fundamenteel anders is dan elke andere griep”

[10:19.14] Juist. Wat vindt u van hun laatste cijfers dat ze stellen dat we door afstand houden, onszelf hebben behoed voor de 2 miljoen doden, maar dat we waarschijnlijk te maken hebben met 150-200.000 doden, hoewel ze hebben gezegd dat het mogelijk is dat het lager zou kunnen zijn, als we echt, echt goed zijn in afstand houden, enz. Wat vind je van hun nieuwe schatting van de sterfte?

[10:52.12] WITTKOWSKI: Afstand houden is zeker goed. Het voorkwam dat alles instortte.

[11:00.04] JOHN: Bent u ironisch?

[11:01.19] WITTKOWSKI: Natuurlijk! Ik weet niet waar deze getallen vandaan komen, ze zijn totaal onrealistisch. Er zijn geen aanwijzingen dat deze griep fundamenteel anders is dan elke andere griep. We weten wat er in China is gebeurd, we weten wat er in Zuid-Korea is gebeurd, we weten wat er in Europa is gebeurd of gebeurt. Er zijn geen aanwijzingen dat er iets anders is dan een gewone griep. Het is misschien iets erger dan andere griepgevallen? [11:32.02] Bij een luchtwegaandoening eindigt de griep in het voorjaar, dat mensen meer tijd buiten doorbrengen omdat de virussen zich buiten niet gemakkelijk kunnen verspreiden. Dat is een vorm van indamming, meer tijd buiten doorbrengen.

[11:55.00] JOHN: Dus, we brengen nu meer tijd binnenshuis door. Er is ons verteld dat we naar binnen moeten gaan. Is dat niet… helpt dat niet om het virus op de been te houden?

[12:03.17] WITTKOWSKI: Het houdt het virus actief, ja.

[12:08.19] LIBBY: Dus er zou ons verteld moeten worden dat we naar buiten moeten gaan?

[12:10.18] WITTKOWSKI: Ja. Naar buiten gaan is wat elke ademhalingsziekte stopt.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[10:19.14] JOHN: Right. What do you think about their latest figure that because of, they claim that because of social distancing, that we’ve saved ourselves from the 2 million dead, but that we are probably looking at 150-200,000 dead, though they’ve said that it’s possible that it could be lower, if we are really, really good about social distancing, etc. What do you think about their new estimate of death?

[10:52.12] WITTKOWSKI: Social distancing definitely is good. It prevented the sky from falling down.

[11:00.04] JOHN: Are you being ironic?

[11:01.19] WITTKOWSKI: Of course! I don’t know where these numbers are coming from—they’re totally unrealistic. There are no indications that this flu is fundamentally different from every other flu. We know what happened in China, we know what happened in South Korea, we know what happened, or is happening, in Europe. There are no indications that anything is different from a regular flu. Maybe it’s a bit worse than other flus—could be? [11:32.02] For a respiratory disease, the flu ends during springtime, that people spend more time outdoors because outdoors, the viruses cannot easily spread. That is a form of containment, spending more time outdoors.

[11:55.00] JOHN: So, we’re now spending more time indoors. We’ve been told to go indoors. Isn’t that—doesn’t that help keep the virus going?

[12:03.17] WITTKOWSKI: It keeps the virus healthy, yeah.

[12:08.19] LIBBY: So we should be told to go outdoors?

[12:10.18] WITTKOWSKI: Yeah. Going outdoors is what stops every respiratory disease.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020

“Als de regering niet had ingegrepen, zou de epidemie voorbij zijn, zoals elke andere luchtwegaandoeningsepidemie”

[05:03.25]  JOHN: Tijdens de persbriefing van gisteren zeiden Fauci, de president en de rest van de aanwezigen dat meer dan twee miljoen mensen in de Verenigde Staten zouden zijn gestorven als ze de indammingsstrategie die ze hebben gevolgd, niet hadden uitgevoerd. Wat vindt u van dat cijfer?

[05:22.27] WITTKOWSKI: Nou, ik word niet betaald door de overheid, dus ik heb het recht om daadwerkelijk wetenschap te bedrijven. Als de regering niet had ingegrepen, zou de epidemie voorbij zijn, zoals elke andere luchtwegaandoeningsepidemie.

Bron: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, 1 en 2 april 2020

[05:03.25]  JOHN: During the press briefing yesterday, Fauci, and the President, and the rest of the people assembled, were saying that, had they not done the containment strategy that they have done, that upwards of 2 million people would have died in the United States. What do you think of that figure?

[05:22.27] WITTKOWSKI: Well, I’m not paid by the government, so I’m entitled to actually do science. If the government, if there had been no intervention, the epidemic would have been over, like every other respiratory disease epidemic.

Source: Perspectives on the Pandemic, Episode 2: A Conversation with Knut Wittkowski, PhD, Apr 1-2, 2020, (video), New York City, April 1&2, 2020